ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

การสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

จากประชาสัมพันธโครงการ และเปดรับสมัครคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมโครงการบริการวิชา

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SketchUp

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ อาคารบูรณ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สวทช. ได้จัดอบรมเตรียมก่อนสอบในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559

เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2559 ผ่านระบ

ระหว่างวันที่ 8-10 วันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อ


 
หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรบุคคลาการภายใน

หลักสูตรบุคคลาการภายนอก

150,016