• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การประยุกต์ใช้ Internet Of Thing(IOT) สำหรับการเกษตร(Little VGL Embedded GUI Library)
รายละเอียดหลักสูตร

1. เริ่มต้นทาความรู้จัก LittlevGL Open-source Embedded GUI Library ติดตั้งเครื่องมือในการพัฒนา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Multitasking

2. การใช้งาน Object – 1

3. การใช้งาน Object – 2

4. การใช้งาน Object – 3

5. การใช้งาน Object – 4

6. การนาข้อมูลจาก Sensor มาแสดงผลด้วย Gauge

7. การควบคุม GPIO ด้วย Switch, Slider

8. เริ่มต้นการใช้งาน App Blynk สาหรับการควบคุมระยะไกล

9. การ Interface GUI ข้อมูลกับ Blynk

10. การสร้าง Mini dashboard ด้วย LittlevGL - 1

11. การสร้าง Mini dashboard ด้วย LittlevGL - 2

 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมความพร้อม

1. Notebook ที่ติดตั้ง Windows 10 และ Arduino IDE
2. ESP32 Development board (NodeMCU-32S) 
3. 2.8" TFT LCD Module Display +Touch Panel Screen ILI9341
4. DHT11 Temperature sensor พร้อมด้วยตัวต้านทานขนาด 560 กิโลโอห์ม
5. Soil moisture sensor
6. Breadboard พร้อมสายไฟจัมเปอร์แบบ

a. male - female
b. female – female
c. male - male

7. LED ขนาด 3mm พร้อมด้วยตัวต้านทานขนาด 560 โอห์ม

หมายเหตุ
รายการที่ 2 และ รายการที่ 3 มีเป็นชุดสาเร็จรูปจาหน่ายในราคา 700 บาท

 

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

2-6 ธันวาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   กล้าหาญ ชาคริตานนท์   พนักงานบริษัท   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
2   วิยดา ยะไวทย์   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
3   สุพนธ์ จันทร์บุญเรือง   พนักงานบริษัท   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   สุวรรณ เอกรัมย์   วิจัย   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   พลเทพ เวงสูงเนิน   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   จาริณี จงปลื้มปิติ   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   ปริญญา ชินจอหอ   พนักงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   สุรศักดิ์ พุทธพล   อาจารย์พิเศษ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   ประสาน หัตพัฒนาศิลป์   วิศวกร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   เริงรุจ รจนะไกรกานต์   นักวิจัย   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   แพรวพรรณ ปืนขุนทด   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
12   พลกฤต ปุ่นนอก   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
13   คุณากร เปรุนาวิน   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   จาตุรงค์ เกษธนัง   รับจ้าง   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
15   สิทธิศักดิ์ รุจิเรกานุสรณ์   วิศวกร และ ทําเกษตรเสริม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   สุมาลี ชัยสิทธิ์   รับราชการและทําการเกษตร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
18   ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
19   จรูญ จงกลกลาง   ครู   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
20   แสงชัย สิริกุล   ประกอบอาชีพส่วนตัว   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
21   ผดุงศักดิ์ ธานี   ครู   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
22   ภณ วงศ์ธรรมะ   รับราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
23   วิศาล ปัจจยาการ   เกษตรกร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
24   ศักดา สนบ้านเกาะ   เกษตรกร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
25   วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา   นักเกษตร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
26   วิชาญ เพ็ชรทอง   พนักงานมหาวิทยาลัย   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
27   สุขสถิต มีสถิตย์   รับราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
28   กัณทิมา นครพล   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
29   พรสินี เพื่อนกลาง   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
30   มณฑิตา ไชยา   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
31   ยุวดี หวังห่วงกลาง   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
32   รุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
33   สุรีพร วัดมิ่งพระเนาว์   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
34   ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
35   ณรงค์เดช ด่านทิม   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
36   ธนากร แผงอ่อน   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
37   ธวัชชัย บุญรินทร์   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
38   นันทวัฒน์ ธพาน   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
39   กวินท์ ปิ่นทองคํา   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
40   ชัชนันท์ วิชาจารย์   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
41   ธวัชชัย ผาดไธสง   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
42   ภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
43   จันที โอ   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
44   มานึก สาม   นักศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา