• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม (Robot Lego and Microcontroller)
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

-

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

3-7 กุมภาพันธ์ 2563


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1   วิยดา ยะไวทย์   อาจารย์
2   ลักษมี โขมโนทัย   อาจารย์
3   อริยะเทพ ขามโนนวัด   -
4   สุธีรา อัศวทวีชัย   ฟรีแลนซ์
5   เพชร แก้วนุกูล   ที่ปรึกษา
6   พลเทพ เวงสูงเนิน   ว่างงาน
7   จาริณี จงปลื้มปิติ   ว่างงาน
8   ปริญญา ชินจอหอ   พนักงาน
9   พลกฤต ปุ่นนอก   ว่างงาน
10   คุณากร เปรุนาวิน   ว่างงาน
11   แพรวพรรรณ ปืนขุนทด   ว่างงาน
12   นิพนธ์ พลอยหิน   วิศวกร
13   แสนยากร สายสิน   รับราชการ
14   จิราพร พานสุวรรณ   รับราชการ
15   แสงชัย สิริกุล   ประกอบอาชีพส่วนตัว
16   ชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ   ว่างงาน
17   ภณ วงศ์ธรรมะ   รับราชการ
18   บรรพจน์ ปริญญาพล   Freelance
19   สุพัตรา นนทะวงศ์   พนักงานบริษัท
20   เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข   อิสระ
21   อภิรักษ์ ทูลภิรมย์   พนักงานมหาวิทยาลัย
22   ดนัย สีอ่อนนอก   ครู
23   วีระพล มนัสอารีนาท   วิศวกร
24   จักริน สิริกุลธร   รับจ้าง
25   ไมตรี พิศลพูล   ที่ปรึกษาอิสระ
26   มาโนช ถิ่นสูงเนิน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
27   คารม กล่ำเพียร   ครู
28   สรรเพชร มีบริบูรณ์   พนักงานบริษัท
29   พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม   พนักงานราชการ
30   กนกมน รุจิรกุล   อาจารย์
31   ชินวัฒน์ แฉกงูเหลือม   Programing Control
32   รภัสสิทธิ์ กำจรอัครหิรัญ   พนักงานบริษัท
33   วีรพล มนัสอารีนาท   วิศวกร
34   สรรเพชร มีบรบูรณ์   พนักงานบริษัท
35   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์   รับราชการ
36   เบญจภัค จงหมื่นไวย์   อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา