• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม (Robot Lego and Microcontroller)
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

-

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

3-7 กุมภาพันธ์ 2563


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   วิยดา ยะไวทย์   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
2   ลักษมี โขมโนทัย   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
3   อริยะเทพ ขามโนนวัด   -   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   สุธีรา อัศวทวีชัย   ฟรีแลนซ์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   เพชร แก้วนุกูล   ที่ปรึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   พลเทพ เวงสูงเนิน   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   จาริณี จงปลื้มปิติ   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   ปริญญา ชินจอหอ   พนักงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   พลกฤต ปุ่นนอก   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   คุณากร เปรุนาวิน   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   แพรวพรรรณ ปืนขุนทด   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
12   นิพนธ์ พลอยหิน   วิศวกร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
13   แสนยากร สายสิน   รับราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   จิราพร พานสุวรรณ   รับราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
15   แสงชัย สิริกุล   ประกอบอาชีพส่วนตัว   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   ชุฏิมาพร วงศ์วิเศษ   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   ภณ วงศ์ธรรมะ   รับราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
18   บรรพจน์ ปริญญาพล   Freelance   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
19   สุพัตรา นนทะวงศ์   พนักงานบริษัท   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
20   เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข   อิสระ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
21   อภิรักษ์ ทูลภิรมย์   พนักงานมหาวิทยาลัย   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
22   ดนัย สีอ่อนนอก   ครู   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
23   วีระพล มนัสอารีนาท   วิศวกร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
24   จักริน สิริกุลธร   รับจ้าง   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
25   ไมตรี พิศลพูล   ที่ปรึกษาอิสระ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
26   มาโนช ถิ่นสูงเนิน   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
27   คารม กล่ำเพียร   ครู   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
28   สรรเพชร มีบริบูรณ์   พนักงานบริษัท   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
29   พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม   พนักงานราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
30   กนกมน รุจิรกุล   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
31   ชินวัฒน์ แฉกงูเหลือม   Programing Control   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
32   รภัสสิทธิ์ กำจรอัครหิรัญ   พนักงานบริษัท   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
33   วีรพล มนัสอารีนาท   วิศวกร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
34   สรรเพชร มีบรบูรณ์   พนักงานบริษัท   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
35   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์   รับราชการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
36   เบญจภัค จงหมื่นไวย์   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา