• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การพัฒนาสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชันในงานประมวลผลภาพ(LabVIEW Programming and Image Processing)
รายละเอียดหลักสูตร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 1

ส่วนประกอบใน Development Environment ของ LabVIEW

 1. Block Diagram
 2. Dataflow
 3. Datatype
 4. Loops
 5. การวิเคราะห์ Dataflow ของโค้ดที่มี Structure
 6. Timing
 7. Arrays
 8. Clusters
 9. Error Cluster, Error Handling
 10. Plot
 11. Case Structures
 12. Sequence
 13. Project Explorer

วันที่ 2

SubVI, Custom Control, เทคนิคการดีบักโปรแกรม

 1. SubVI
 2. Dialog
 3. Custom Control/ Type Definition
 4. การดีบัก
 5. การวัดประสิทธิภาพโค้ดด้วยการจับเวลา
 6. Coercion Dot

รูปแบบการเขียนโปรแกรม และ State Machine

 1. Single Loop VI
 2. State Diagram, State Machine

วันที่ 3

เทคนิคการเขียน VI

 1. การออกแบบ User Interface
 2. การจัดระเบียบ Block Diagram

การส่งข้อมูลระหว่างลูป

การควบคุม User Interface ด้วยโปรแกรม

 1. Property Node
 2. Invoke Node

การบันทึกข้อมูล และการอ่านไฟล์

วันที่ 4

การโปรแกรมแบบ Event

Data Acquisition

 1. Analog Input
 2. Analog Output
 3. Digital I/O
 4. Counter I/O

วันที่ 5

Machine Vision

 1. Introduction to Machine Vision System Components
 2. Image Acquisition in LabVIEW
 3. Image Analysis in Vision Assistant
  1. Introduction to Vision Assistant for LabVIEW
  2. Analyze the image using histogram, Line Profile, Measure, Geometry, Image Mask, and Conversion
 4. Image Enhancement in Vision Assistant
 5. Machine Vision Functions and Inspections
  1. Find measurement points: ROI, Edge Detection, Pattern Matching
  2. Coordinate system
  3. Make measurement with Caliper, Clamp
  4. Calibrate the image
  5. Presence/Absence, Barcode, QR, OCR
  6. Process a color image

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม

-


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

17-21 กุมภาพันธ์ 2563


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1   วิยดา ยะไวทย์   อาจารย์
2   นายธนากร แผงอ่อน   นักศึกษา
3   ณรงค์เดช ด่านทิม   นักศึกษา
4   อนุรักษ์ หวังดํารงวงศ์   ผู้ประกอบการ
5   พชร แก้วนุกูล   ที่ปรึกษา
6   นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร   ครู
7   พงศกร ตินะโส   ระบบอัติโนมัติ
8   ปริญญา ชินจอหอ   พนักงาน
9   ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว   นักศึกษา
10   จรูญ จงกลกลาง   ครู
11   แสงชัย สิริกุล   ประกอบอาชีพส่วนตัว
12   ชฏิมาพร วงศ์วิเศษ   ว่างงาน
13   วราวุธ จอสูงเนิน   สอนหนังสือ
14   เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข   อิสระ
15   พีรพล พงศ์บัณฑิตพิสิฐ   ธุรกิจโรงงานเหล็ก
16   พลายเคช ภักดีวิเศษ   รับเขียน software
17   สุขสถิต มีสถิตย์   รับราชการ
18   พิศาล ตันนิติไพศาล   โปรแกรมเมอร์
19   จาตุรงค์ เกษธนัง   รับจ้าง
20   รัชป์นันท์ รัตภพธนานันทน์   ลูกจ้างเอกชน
21   ดนัย สีอ่อนนอก   ครู
22   ชัยวัฒน์ ทองมาสุก   ช่างเทคนิค
23   คมฤษณ์ ศรีสุวรรณ์   รับราชการ
24   เมธา ทัศคร   อาจารย์
25   วิภาวรรณ หมั่นยืน   งานบริการ
26   ขวัญฤดี มะลิกาละเต   ว่างงาน
27   จักริน สิริกุลธร   รับจ้าง
28   สว่างพงษ์ แจ่มีศิลป์   ลูกจ้างเอกชน
29   ชัชวาล ฉลองวงษ์   รับจ้าง
30   นัธทวัฒน์ ชูชัยสุวรรณศรี   ว่างงาน
31   สุรศักดิ์ พุทธพล   วิศวกร
32   ปรีชัย จันทร์นี่ม   อาจารย์
33   ฑิตติยา ภัทรมิตรภาคิน   ติวเตอร์
34   เปรมชัย เอี่ยมศิรินพกุล   เภสัชกร
35   ภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ   นักศึกษา
36   ลักษมี โขมโนทัย   อาจารย์
37   เบญจภัค จงหมื่นไวย์   อาจารย์
38   จินดารัตน์ ธีรพัฒนพงศ์   อาจารย์
39   ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร   อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

 • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
 • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา