• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
     1. ขอเปิดรายวิชา
     2. ตั้งค่ารายวิชา
            - ตั้งค่ารายวิชา
            - หน้ารายวิชา
     3. การสร้างเนื้อหา
            - แหล่งข้อมูล
            - โฟลเดอร์
            - Label
            - Page
            - URL
     4. การสร้างกิจกรรม
           - การบ้าน
            - แบบทดสอบ
     5. การเพิ่มนักศึกษาเพื่อผู้สอน
     6. การสำรองข้อมูล
     7. การกู้คืนวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรม
     1. เนื้อหา เช่น ไฟล์ PDF VDO Word Power Point
     2. ข้อมูลรายวิชา
     3. แบบฝึกหัด


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

13 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01 / อบรมออนไลน์


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   วีรพล ปุ๋ยกระโทก   สำนักคอมพิวเตอร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
2   ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน   คณะวิทยาศาสตร์ฯ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
3   จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
4   ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ   คณะมนุษยศาสตร์ฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
6   กรุณา เชิดจิระพงษ์   คณะมนุษย์ฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
8   นิศารักษ ดันกระโทก   Dss. การศึกษาพิเศษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
9   นางสาวนวรัตน์ อนันตบุษย์   หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
10   นายธานี จงยัง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
11   ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ   คณะวิทยาการจัดการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
12   ชนกร วัชรปาณ   โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
13   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม   สาขาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   จิติวัฒนา คำกลิ้ง   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
15   Kanokmon Rujirakul   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา