• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
1. ขอเปิดรายวิชา
2. ตั้งค่ารายวิชา
 -ตั้งค่ารายวิชา
 -หน้ารายวิชา
3. การสร้างเนื้อหา
 -แหล่งข้อมูล
 -โฟลเดอร์
 -Label
 -Page
 -URL
4. การสร้างกิจกรรม
 -การบ้าน
 -แบบทดสอบ
5. การเพิ่มนักศึกษาเพื่อผู้สอน
6. การสำรองข้อมูล
7. การกู้คืนวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรม
1.เนื้อหา เช่น PDF VDO
2.แหล่งข้อมูล
3.ข้อสอบ


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

14 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   นางปัทมา บุตรพรม   ศูนย์​การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการสนับสนุน​นักศึกษาพิการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
2   บุษราคัม ป้อมทอง   คณะวิทยาศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
3   กัญญาภัค ภัยแคล้ว   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ   คณะมนุษยศาสตร์ฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   ผศ.ดร.ลาวัลย์ ศิริศรีมังกร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   ดร.อรนุช อินตา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   สมร สุทธิปิยภัทร   ภาษาอังกฤษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
10   สมร สุทธิปิยภัทร   ภาษาอังกฤษ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   ตวงพร ปิยวิทย์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
12   ชนกร วัชรปาณ   โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
13   พัชนา สุวรรณแสน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
14   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
15   นายพิเชฐ เกล็ดงูเหลือม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   วิมลยา เนื้อทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   ธีระชัย กลมขุนทด   ภาษาอังกฤษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา