• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 3
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
1. ขอเปิดรายวิชา
2. ตั้งค่ารายวิชา
 -ตั้งค่ารายวิชา
 -หน้ารายวิชา
3. การสร้างเนื้อหา
 -แหล่งข้อมูล
 -โฟลเดอร์
 -Label
 -Page
 -URL
4. การสร้างกิจกรรม
 -การบ้าน
 -แบบทดสอบ
5. การเพิ่มนักศึกษาเพื่อผู้สอน
6. การสำรองข้อมูล
7. การกู้คืนวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรม
1.เนื้อหา เช่น PDF VDO
2.แหล่งข้อมูล
3.ข้อสอบ


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

15 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   นายประสบสุข จุลนาค   ร.ร. สาธิตฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
2   นางสาวอรชุลี ยมจันทร์   ร.ร.สาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
3   นางสาวอรชุลี ยมจันทน์   ร.ร.สาธิตฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   .นายวัชรวุฒิ ม่วงกลาง   ร.ร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค   ร.ร.สาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
6   นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค   ร.ร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ   ร.ร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   นางสาวจันทิมา บุญผัน   รร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   นางสาวพรรณนิษา ทองเรือง   ร.ร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   นายภูริทัต พั้วแพง   ร.ร.สา่ธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
12   ผศ.ดร.วาสนา กีรติจำเริญ   ครุศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
13   จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม   ภาษาไทย. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   ผศ.ดร.ภาณุเดชา กมลมานิทย์   โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
15   สุกัญญา กล่อมจอหอ   คณะวิทยาศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   ภัทราพร ยุธาชิต   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
18   สุธีรา เข็มทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
19   จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
20   อังคณา ชาติก้อน   คณะวิทย์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
21   ภณิดา แก้วกูร   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
22   สุพัตรา ทองกลม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
23   นางสายฝน อาชนะชัย คอ์นฮอร์สต์   สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
24   รุจิรา ศรีสุภา   คณะมนุษย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
25   ภาณุเดชา กมลมานิทย์   เกษตรศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
26   พชรมน ซื่อสัตย์ลือสกุล   คณะมนุษย์ศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
27   พรณีย์ ตะกรุดทอง   วิทยาการจัดการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา