• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รอบที่ 4
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
1. ขอเปิดรายวิชา
2. ตั้งค่ารายวิชา
 -ตั้งค่ารายวิชา
 -หน้ารายวิชา
3. การสร้างเนื้อหา
 -แหล่งข้อมูล
 -โฟลเดอร์
 -Label
 -Page
 -URL
4. การสร้างกิจกรรม
 -การบ้าน
 -แบบทดสอบ
5. การเพิ่มนักศึกษาเพื่อผู้สอน
6. การสำรองข้อมูล
7. การกู้คืนวิชา

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการอบรม
1.เนื้อหา เช่น PDF VDO
2.แหล่งข้อมูล
3.ข้อสอบ


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

18 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   วิลาสนี สถิตเดชกุญชร   วท.บ. เคมี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
2   อาภา สธนเสาวภาคย์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
3   ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน   สาขาวิชาฟิสิกส์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
4   ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน   สาขาวิชาฟิสิกส์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   น.ส.วลัยรัตน์ โพธิสาร   โปรแกรมวิชานิติศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   นางฐิตารีย์ เปรมวิไลศักดิ์ บุญศักดิ์   โปรแกรมวิชานิติศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   นายบัญญัติ อนนท์จารย์   หลักพุทธศาสนศึกษา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
8   นายบัญญัติ อนนท์จารย์   หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
9   ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน   คณะครุศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   ปาริโมก เกิดจันทึก   คณะสาธารณสุขศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
11   ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
12   ตรีมาศ แซ่อั้ง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
13   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์   หลักสูตร ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
15   ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
16   ผศ.วัชราภรณ์ ธิโสภา   โปรแกรมวิชาการตลาด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   WUTTICHAI CHONGKUMNUNGSIL   คระครุสาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
18   ธีระชัย กลมขุนทด   คณะมนุษย์ศาสตร์ ภาษาอังกฤษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา