• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams
การเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams
การสร้าง Teams
การเข้าร่วม Teams
การสร้างรหัสเข้าร่วม Teams
การสร้าง Channel
การใช้งาน Service tab
เครื่องมือการสนทนา การใช้งาน Chat
การโทรด้วยเสียง (call)
การโทรด้วยภาพและเสียง (Video call)
การแชร์ไฟล์นำเสนอหรือหน้าจอ
การเพิ่มผู้ร่วมสนทนา
การจัดการ Files
การนัดหมายการประชุม


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

20 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
2   นายประสบสุข จุลนาค   ร.ร.สาธิตฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
3   นางสาวอรชุลี ยมจันทน์   ร.ร.สาธิตฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   นายวัชรวุฒิ ม่วงกลาง   ร.ร.สาธิตฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   นางสาวจันทิมา บุญผัน   รร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ   รร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค   รร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   นางสาวพรรณนิษา ทองเรือง   รร.สาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   บุญนาค จันทร์อุดร   สำนักวิทยบริการและเทคดนดลยีสารสนเทส   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   ผศ.ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์   คณะวิทยาศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   นางนริสรา แสนโคตร   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
12   นายเอกพล แสนโคตร   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
13   วิลาสินี สถิตเดชกุญชร   วท.บ. เคมี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   นางนงเยาว์ ศรีสว่าง   รร.สาธิตฯ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
15   ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   นางสาวดนิตา จัตุชัย   รร.สาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
17   นายภูริทัต พั้วแพง   ร.ร.สาธิตฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
18   นางนิภาพร อ่อนตา   โรงงานสาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
19   บัญญัติ อนนท์จารย์   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
20   บัญญัติ อนนท์จารย์   คณะมนุุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
21   ผศ ดร วัชรพงษ์ วงค์เขียว   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
22   นางสายฝน ทองศรี   โรงเรียนสาธิตฯ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
23   สุพัตรา ทองกลม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
24   ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง   คณะสาธาณณสุขศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
25   ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน   คณะครุศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
26   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม   สาขาการศึกษาพิเศษ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
27   นางสาวเสาวลักษณ์ โผดนอก   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
28   นางสาวจุฑารัตน์ ใหญ่กระโทก   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
29   นางสาวพีรยา คงวัฒนะ   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
30   นางสาวอรอนงค์ เดชชัยภูมิ   โรงเรียนสาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
31   ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
32   ผศ.ดร.สายใจ ปอสูงเนิน   สาขาวิชาเคมี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
33   ผศ.ดร.กมณชนก วงศ์สุขสิน   สาขาวิชาเคมี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
34   ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
35   ปาริโมก เกิดจันทึก   คณะสาธารณสุขศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
36   Kanokmon Rujirakul   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
37   สุกัญญา กล่อมจอหอ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
38   ปรีติวัฒน์ วรรณบุษปวิช   หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
39   นางสาวปาริชาติ ชุมภูปะฏิ   โรงเรียนสาธิตฯ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา