• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams
การเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams
การสร้าง Teams
การเข้าร่วม Teams
การสร้างรหัสเข้าร่วม Teams
การสร้าง Channel
การใช้งาน Service tab
เครื่องมือการสนทนา การใช้งาน Chat
การโทรด้วยเสียง (call)
การโทรด้วยภาพและเสียง (Video call)
การแชร์ไฟล์นำเสนอหรือหน้าจอ
การเพิ่มผู้ร่วมสนทนา
การจัดการ Files
การนัดหมายการประชุม


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

21 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   กัญญาภัค ภัยแคล้ว   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
2   ผศ.ดร.ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน   คณะวิทยาศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
3   ณพิตร วัฒนวีรพงษ์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
4   จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
6   ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์     เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
7   ผศ.ดร.ภัทรฤทัย กันตะกนิษฐ์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   ดร.อรนุช อินตา   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   สมร สุทธิปิยภัทร   ภาษาอังกฤษ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   นายธานี จงยัง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
11   ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ   คณะสาธารณสุขศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
12   ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน   คณะครุศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
13   วิมลยา​ เนื้อทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   สุกัญญา กล่อมจอหอ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
15   ปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   ภัทราพร ยุธาชิต   วิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   สุธีรา เข็มทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
18   ผศ.ดร.สิรินาถ จงกลกลาง   คณะครุศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
19   ตวงพร ปิยวิทย์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
20   วิวรรณ กาญจนวจี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
21   หงส์วริน ไชยวงศ์   คหกรรมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
22   Asst. Prof. Dr. Xin Huo   Faculty of Science and Technology   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
23   ดร.ดิเรก ฉิมชนะ   โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
24   ตรีมาศ แซ่อั้ง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
25   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย   ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
26   กรุณา เชิดจิระพงษ์   คณะมนุษยศาสตร์ฯ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
27   นายประสบสุข จุลนาค   รร. สาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
28   นางสาวเบญจวรรณ ลาภโชค   โรงเรียนสาธิต   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
29   นางสาวพีรยา คงวัฒนะ   โรงเรียนสาธิตฯ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
30   อัศวะ รักงาม   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
31   อิิสระ สิงห์หรา   โรงเรียนสาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
32   nijel conrad   โรงเรียนสาธิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา