• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รอบที่ 3
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
     ทำความรู้จักกับ Microsoft Teams
     การเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams
     การสร้างและใช้งาน Microsoft Teams
     การสร้าง Teams
     การเข้าร่วม Teams
     การสร้างรหัสเข้าร่วม Teams
     การสร้าง Channel
     การใช้งาน Service tab
     เครื่องมือการสนทนา การใช้งาน Chat
     การโทรด้วยเสียง (call)
     การโทรด้วยภาพและเสียง (Video call)
     การแชร์ไฟล์นำเสนอหรือหน้าจอ
     การเพิ่มผู้ร่วมสนทนา
     การจัดการ Files
     การนัดหมายการประชุม
 


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

22 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01/ออนไลน์


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   นางปัทมา บุตรพรม   ศูนย์​การศึกษา​พิเศษ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
2   นางสาวเอื้องทิพย์​ ไตรบำรุง   ศูนย์การศึกษาพิเศษ​ คณะครุศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
3   นางเมธินี แนบสูงเนิน   งานอาคารสถานที่และสาธาณูปการ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   ลักษมี โขมโนทัย   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการจัดการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
5   ผศ.ภาคภูมิ พิลึก   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   แววดาว ดาทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
8   อมรชัย ใจซื่อกุล   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
9   บัณฑิตา มียิ่ง   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   ชัยพงศ์ นาคเพชร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   อังคณา ชาติก้อน   คณะวิทย์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
12   ธนวัฒน์ โกวิทวิทวณิชภัณฑ์   หลักสูตร ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
13   นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส   คณะสาธารณสุขศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   เมลดา อภัยรัตน์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
15   ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์​ โชควรกุล   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
16   นางสาววิกานดา​ ชัยรัตน์   คณะครุศาสตร์​   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
17   ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
18   ดร. ศิวพร แพงคำ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
19   สิริพร สิริชัยเวชกุล   คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
20   ชมัยพร เจริญพร   เกษตรศาสตร์   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
21   ภณิดา แก้วกูร   ค   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
22   สุพัตรา ทองกลม   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
23   นิธิมา หาญประโคน   หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
24   จีรพรรณ ขจรจิตต์จรัส   มนุษยศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
25   ผศ.ดร.วราภรณ์ โกศัลวิตร   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
26   ฉัตรชัย สุดดีพงษ์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา