รอบสอบ วันที่ เวลา รายชื่อผู้เข้าสอบ สถานะ ลงทะเบียน
1 8 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 68/80 ลงทะเบียน
2 8 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 10/80 ลงทะเบียน
3 8 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 21/80 ลงทะเบียน
4 8 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 49/80 ลงทะเบียน
5 9 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 9/80 ลงทะเบียน
6 9 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 61/80 ลงทะเบียน
7 9 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 36/80 ลงทะเบียน
8 9 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 6/80 ลงทะเบียน
9 10 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 37/80 ลงทะเบียน
10 10 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
11 10 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
12 10 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
13 11 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 25/80 ลงทะเบียน
14 11 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 38/80 ลงทะเบียน
15 11 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
16 11 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
17 12 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 33/80 ลงทะเบียน
18 12 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 55/80 ลงทะเบียน
19 12 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 50/80 ลงทะเบียน
20 12 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 44/80 ลงทะเบียน
21 15 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 70/80 ลงทะเบียน
22 15 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
23 15 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 79/80 ลงทะเบียน
24 15 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
25 16 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 70/80 ลงทะเบียน
26 16 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 67/80 ลงทะเบียน
27 16 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
28 16 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 38/80 ลงทะเบียน
29 17 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 79/80 ลงทะเบียน
30 17 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
31 17 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 79/80 ลงทะเบียน
32 17 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
33 18 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
34 18 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
35 18 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
36 18 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
37 19 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
38 19 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
39 19 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
40 19 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
41 22 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 27/80 ลงทะเบียน
42 22 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 35/80 ลงทะเบียน
43 22 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 35/80 ลงทะเบียน
44 22 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 0/80 ลงทะเบียน
45 23 มกราคม 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 14/80 ลงทะเบียน
46 23 มกราคม 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 40/80 ลงทะเบียน
47 23 มกราคม 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 38/80 ลงทะเบียน
48 23 มกราคม 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 61/80 ลงทะเบียน
49 17 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 29/80 ลงทะเบียน
50 17 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 43/80 ลงทะเบียน
51 17 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 35/80 ลงทะเบียน
52 17 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 32/80 ลงทะเบียน
53 18 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
54 18 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
55 18 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
56 18 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
57 19 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
58 19 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
59 19 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
60 19 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
61 20 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
62 20 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
63 20 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
64 20 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
65 21 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
66 21 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
67 21 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
68 21 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
69 29 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 41/80 ลงทะเบียน
70 29 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
71 29 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
72 29 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
73 30 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
74 30 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
75 30 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
76 30 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม