• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ 2560
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560 (จำนวน 5 หลักสูตร) ได้ดำเนินการจัดการอบรมระหว่าง วันอังคารที่ 13 ถึง             วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Learning Center) ประกอบด้วย

1) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) วิทยากร คือ นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

2)หลักสูตรหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในศตวรรษ 21 วิทยากร คือ                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิช ถิระโคตร ประธานหลักสูตรสื่อนฤมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3)หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8 วิทยากร คือ                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิช ถิระโคตร ประธานหลักสูตรสื่อนฤมิตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4) หลักสูตรการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6 วิทยากร คือ นายสราวุฒิ  พงษ์ณัฐกรณ์ งานกราฟิก สำนักคอมพิวเตอร์

5) หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013 คือ               นายจตุรงค์ กอแก้ว งานฝึกอบรมและบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนา กองอินทร์ รองอธิการฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม