• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM)
การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM)
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EXIT EXAM) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ชั้นปีสุดท้ายหรือที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยดำเนินการจัดสอบ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้น 5,153 คน แยกเป็น นักศึกษาภาคปกติ จำนวน 4,354 คน และนักศึกษาภาค กศ.ปช. จำนวน 1,202 คน คะแนนสอบสูงสุด คือ 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน

 

   ผลการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แยกตามผู้เข้าทดสอบและแยกตามคณะ มีดังนี้

คณะ

ผู้เข้าสอบ

สอบผ่าน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คณะครุศาสตร์

2,666

932 (34.96%)

73

1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

716

251 (35.06%)

75

9

คณะวิทยาการจัดการ

937

211 (22.52%)

70

11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

457

86 (18.82%)

61

11

คณะสาธารณสุขศาสตร์

232

40 (17.24%)

59

12

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

144

16 (11.11%)

63

14

รวม

5,152

1,537 (29.83%)

75

1