• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

พิธีประกาศและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning ในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559
พิธีประกาศและมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning ในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการจะดำเนินการจัดพิธีมอบของรางวัลแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์  e-Learning ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน          19 รายวิชา สำนักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2559 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ผลรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัล ท่านละ 2,000 บาท 

1. รายวิชา 306314 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

   โดย ดร.ลักษมี โขมโนทัย  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2. รายวิชา 414367 การวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

   โดย ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3. รายวิชา 218351 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

   โดย อาจารย์วนิดา นเรธรณ์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

4. รายวิชา 220445 พุทธรัฐศาสตร์

   โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ   โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา

5. รายวิชา 413343 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

   โดย อาจารย์ธวัชชัย เอกสันติ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน

สำหรับรางวัลที่แต่ละผลงานจะได้รับ ประกอบด้วย

1. เกียรติบัตรจากสำนักคอมพิวเตอร์

2. ค่าตอบแทน ท่านละ 4,000 บาท

3. เสื้อ IT-training