• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา 1/2559
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา 1/2559
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา 1/2559 รายวิชาที่จัดสอบจำนวน 11 รายวิชา  นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบจำนวน 10,245 คน โดยมีรายวิชาที่จัดสอบดังนี้

 1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 4. การเป็นพลเมือง
 5. อาเซียนศึกษา
 6. การศึกษาแบบเรียนรวม
 7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 8. วิถีแห่งชีวิต
 9. ท้องถิ่นไทย
 10. หลักการตลาด
 11. การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่