• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (E-Testing) และ EXIT EXAM
การจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (E-Testing) และ EXIT EXAM
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2559 ผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) มีรายวิชาที่จัดสอบ  จำนวนทั้งสิน 11 รายวิชา โดยจำนวนนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 10,245 คน

นอกจากนี้สำนักคอมพิวเตอร์ให้ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 โดยดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 7 ธันวาคม 2559

สถิติการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ได้รับการทดสอบไปแล้ว ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 2559

แยกตามผู้เข้าทดสอบ

ผู้เข้าสอบทั้งหมด

2,197

ผู้สอบผ่าน

815(40,750.00%)

คะแนนสูงสุด

73

คะแนนต่ำสุด

11

 

 

 

                                            

 

 

 

     แยกตามคณะ

คณะ

จำนวนผู้เข้าสอบ

สอบผ่าน

คณะครุศาสตร์

2,140

804

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0

0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57

11

คณะวิทยาการจัดการ

0

0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0

0

คณะสาธารณสุขศาสตร์

0

0

บัณฑิตวิทยาลัย

0

0