• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปีงบประมาณ 2560
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

จากการประชาสัมพันธ์คณาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)     มีคณาจารย์ที่ตอบรับและสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 26 รายวิชาดังนี้

 

รายวิชาแยกตามคณะ

คณะ

รายวิชา

คณะครุศาสตร์

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

คณะวิทยาการจัดการ

7

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1

รวม

31