• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

คณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559
คณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

จากประชาสัมพันธโครงการ และเปดรับสมัครคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์                 e-Learning  ประจำปี 2559 มีคณาจารย์สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ท่าน ทางสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และหลักสูตรการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning  ได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 5 หลักสูตร ดังนี้

  หลักสูตรการอบรม

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS)    
  1. การอบรมหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
  1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6
  1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Captivate 8
  1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอและเสียง