อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
เขียนโดย : admin (10 มีนาคม 2560 )

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 ( IT Learnning Center ) โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013

 

 

เนื้อหา
- สร้าง/แก้ไข ตารางเอกสารได้
- สร้างตารางการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้
- การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
- การสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
- รักษาความปลอดภัยของ Microsoft Excel ได้

 

ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 5 รางวัล ได้แก่

1. นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล ( flash drive card 8 GB )

 

2. นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนตเทศ ( flash drive card 8 GB )

 

3. นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก คณะะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( กระเป๋าเป้ IT TRAINING )

 

4. นางชุติมา แก้วอำไพ งานเลขานุการและประชุม ( กระเป๋าเป้ IT TRAINING )

 

5. นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตุ๊กตา เฟอร์บี้)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,685