มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์e-Learning
มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์e-Learning
เขียนโดย : admin (9 สิงหาคม 2560 )

 

มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning

 

          เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบของรางวัลแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning

ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1(IT Learning Center) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว แก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

จากนั้น รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวด ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจากผู้ร่วมประกวด 40 คน ได้แก่

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 7,000 บาท

อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์     โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ     โปรแกรมวิชาการบัญชี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท  

1. ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2. ดร.ลักษมี โขมโนทัย          โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากนั้นจึงเป็นการมอบค่าตอบแทนให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2560 จำนวน 40 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท

สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จอย่างดี คณาจารย์ที่สนใจร่วมโครงการในปีต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจตุรงค์ กอแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2735

-->> ภาพกิจกรรมมอบรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

165,523