มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์e-Learning
มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์e-Learning
เขียนโดย : admin (9 สิงหาคม 2560 )

 

มอบรางวัลโครงการประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning

 

          เมื่อวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบของรางวัลแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวดสื่อบทเรียนออนไลน์ e-Learning

ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1(IT Learning Center) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว แก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

จากนั้น รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวด ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจากผู้ร่วมประกวด 40 คน ได้แก่

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 7,000 บาท

อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์     โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท

รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ     โปรแกรมวิชาการบัญชี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท  

1. ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2. ดร.ลักษมี โขมโนทัย          โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จากนั้นจึงเป็นการมอบค่าตอบแทนให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2560 จำนวน 40 ท่าน ท่านละ 4,000 บาท

สำนักคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จอย่างดี คณาจารย์ที่สนใจร่วมโครงการในปีต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจตุรงค์ กอแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2735

-->> ภาพกิจกรรมมอบรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2560 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ (อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง (พฤหัสบดี ที่18 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้งาน Google Apps for Education (อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 (พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย (อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้งานด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 (จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น. น.)

การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2016 (อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น. น.)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) (เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 08.30-17.00 น. น.)


หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

22,770