• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

สอปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สอปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เขียนโดย : admin (13 ธันวาคม 2560 )

ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดสอบปลายภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา 1/2560 รายวิชาที่จัดสอบจำนวน 27 รายวิชา  นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบจำนวน  14,441  คน โดยมีรายวิชาที่จัดสอบดังนี้

1. อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2. อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3. หลักการตลาด
4. การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. อาเซียนศึกษา
7. บริการสารสนเทศ
8. การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
9. จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนักสารสนเทศ
10. การจัดระบบสารสนเทศ 1
11. สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
12. ท้องถิ่นไทย
13. เทคโนโลยีการศึกษา
14. การเป็นพลเมือง
15. การศึกษาแบบเรียนรวม
16. การจัดระบบสารสนเทศ 2
17. ห้องสมุดดิจิทัล
18. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
19. การจัดการตนเองฯ
20. การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
21. การจัดการองค์กรสารสนเทศ
22. วิถีแห่งชีวิต
23. สารสนเทศกับสังคม
24. เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
25. การเป็นผู้ประกอบการฯ
26. แหล่งสารสนเทศ
27. โปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์การสารสนเทศ