• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตกแต่งภาพด้วย Photoshop CS6*บุคลากร
รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมการตกแต่งภาพสำหรับุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
วิทยากรโดย คุณสุภพ โก่งกระโทก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-02-12 - 2014-02-12


เวลาอบรม

08.30-16.30


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายนรากร งาคชสาร  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวกาญจนา เหลืองศิริเจริญ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางนิธิมา รัตนอังศิริกุล  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายณัฏฐสิทธิ์ วีนาซีมูทู  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวกฤตยา แก้วจอหอ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางมิลินธร พิลึก  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวขวัญตา เนาว์นนท์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวเสาวลักษณ์ ทองกลาง  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายสโรชา ศรีอภัย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวสุภาพร คำภา  กองประกันคุณภาพการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางกุลิสรา แก้วมน  กองพัฒนานักศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวชนานาถ ธนะกุลภาคิน  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวณฐมน พุทธิธรรมาภรณ์  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวดลยา เพ็ชรดี  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาววรรณศิริ ทอนเกาะ  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นายวีระพุทธิรัน วีนาซีมูทู  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายทิวากรณ์ ราชูธร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ดร.กัณชลิดา จงอุตส่าห์  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายฐิติวัชช์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวสุโอปอ หิรัญจิรชีพ  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวทองสุข พันเดช  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวพิชญานิน ปลื้มสุด  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวศศิวรรณ พันธุ์เพ็ง  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวนฤมล เรือนใหม  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวชนินกานต์ วรแสน  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาววรรณพร รัตนศฤงค์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวอัญชลี พรามจร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางจารุณี มงคลแก้ว  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวนัฏฐา มณฑล  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นายอนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นายวิชญะ วิชากุล  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวกานดา วัชรินทร์รัตน์  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวนิดา เจริญทนัง  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   e  e ฟรีค่าลงทะเบียน