การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
รายละเอียดหลักสูตร

 วิทยากร : นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ 

หัวข้อที่ 1  : เริ่มต้นกับ Infographic
+  เรียนรู้ว่า Infographic คืออะไร
+  องค์ประกอบของ Infographic
+  จุดเด่นของการสื่อสารด้วย Infographic
+  Infographic ที่ดีเป็นแบบไหน
+  การนำ Infographic ไปใช้กับงานแบบต่างๆ ที่มีอยู่หลายรูปแบบหลายลักษณะ และแต่ละรูปแบบมีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกันยังไง อาทิเช่น การใช้ Infographic อธิบาย , แจกแจงข้อมูล , แสดงสถิติหรือผลสำรวจ , Infographic แสดงลำดับขั้นตอนของข้อมูล , แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล , แสดงข้อมูลตามลำดับเวลา
+  หาไอเดียสร้างสรรค์ Infographic ได้จากไหนบ้าง
+  ตัวอย่าง Infographic น่าสนใจ
+  การเตรียมข้อมูลสำหรับ Infographic ข้อมูลแบบไหนเหมาะจะนำเสนอเป็น Infographic , เทคนิคย่นย่อข้อมูลให้สั้น , วิธีแปลงข้อมูลธรรมดาให้เป็น Infographic
หัวข้อที่ 2 : ออกแบบ Infographic ด้วย Template 
+  รู้จักการใช้งาน และแหล่งดาว์นโหลดโปรแกรม
 

 


เป้าหมาย

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561


เวลาอบรม

13.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   กฤตยา วัชรติณณ์ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวมินตรา วิบูลย์ชาติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสุพรรณี พวงเกาะ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวภรัณยา เอ็นดู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายประยง ชนางกลาง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสุภาวดี ประเสริฐสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวบุณยนุช เขียวนาค งานพัสดุ กอกลาง สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณ งานโยธาและสถาปัตย์ กองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายอัศวะ รักงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   จริยา ชุมภูนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก สาขาวิชาชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว งานอาคาร    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   สาริสา รัตนปุลวัชร คณะวิทยาศาสตร์ฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นภาพร ทวีแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายสมยศ บ่อน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อธิวรรธน์ รัตนประยูร ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวชลธิชา เฉียงกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   ศราวุธ เพียซ้าย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวมะลัย พิมพิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   น.ส.ศุภัคชญา เชื่อมชิต งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   เปรม เรืองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นายจตุรงค์ เชือนไธสง ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   สิริวัลย์ เทอดไทย    ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาววันวิสาข์ ศรีสมบุญ กองวิเทศสัมพันธ์    ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวสุภาลักษณ์ คากลาง กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นายจักรพงศ์ สุคนธพงศ์ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นายอัศรายุทธ กมลเพ็ชร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวปทิตตา กมลเพ็ชร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวศุภวัฒน์ ลือกลาง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางพัชรี ศรีกุตา คณะสาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางนงนุช ภักจัตุรัส กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวนำพาพร ฟ้ายงูเหลือม กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
47   มานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางรจนา ภักดิ์โพธิ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาววโรชา เขต์งูเหลือม ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวเจนจีรา อักษรพิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวจินตนา โต้งสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาววิลาวัลย์ แสนคำ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี    ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นายวงศกร สิงหวรวงศ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นายเรืองเดช กุลชูศักดิ์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นายสโรชา ศรีอภัย กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางมิลินธร พิลึก กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวธมนวรณพร ค้าคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
61   สุพัตรา ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
62   พราวพุทธิ วรรณคำ วิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
63   สุภาพร ล้ำวรรณวงศ์ วิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
64   สมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

202,020