• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายอนุพงษ์ โพธิ

  1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์
  2.  การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์
  3.  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์
  4.  การตั้งค่า bios และการแบ่งพาร์ทิชั่น
  5.  การเข้าหัวแลน ต่อสายเครือข่าย
  6.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  7.  การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน Windows วิธีการตรวจสอบเครือข่ายเบื้องต้น
  8.  การแก้ไขปัญหา LAN เบื้องต้น คำสั่งเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น

 


เป้าหมาย

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พุธที่ 7 มีนาคม 2561


เวลาอบรม

13.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร  กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวณัฏฐนันท์ เกษมวณิชย์กุล  กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางหทัยรัตน์ ธีรวุฒิวรเวทย์  กลุ่มงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาววัลลภา หักทะเล  กลุ่มงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวสุพัตรา ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
10   จริยา ชุมภูนุช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ศราวุธ เพียซ้าย  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวมะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายยุทธนา ตอสกุล  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   พิเชฐ เกล็ดงูเหลืือม  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟรีค่าลงทะเบียน
17   วรรณา จัทร์สิงห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน