• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

 1. การสร้างงานนำเสนอใหม่ด้วย Microsoft PowerPoint 2016
 2. หลักการและเทคนิค การออกแบบงานนำเสนอ เรียบง่าย ชัดเจน และทรงพลัง
 3. การวางแผนในการออกแบบ Presentation (Presentation Planning
 4. การเปิด และการบันทึก งานนำเสนอ (Presentation)
 5. การใส่เนื้อหาเข้าไปในสไลด์ (Content)
 6. ว่าด้วยเรื่องของ Font
 7. มุมมองการทำงาน
 8. การทำงานกับรูปภาพ รูปวาด และ Word Art / Smart Art
 9. การทำงานกับ Organization Chart
 10. การทำงานกับ Chart & Graph
 11. การออกแบบสไลด์ (Slide Design) และการทำ Theme ให้กับ PowerPoint
 12. การกำหนด Animation เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและอธิบายเรื่องยากๆ ให้ง่ายขึ้น

 

 

 


เป้าหมาย

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พุธที่ 14 มีนาคม 2561


เวลาอบรม

13.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   กฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวเพิ่มศิริ ศิริพร  กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวณัฏฐนันท์ เกษมวณิชย์กุล  กลุ่มงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางหทัยรัตน์ ธีรวุฒิวรเวทย์  กลุ่มงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาววัลลภา หักทะเล  กลุ่มงานสำนักผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวมินตรา วิบูลย์ชาติ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวปิยนันท์ ชูทับทิม  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสุพรรณี พวงเกาะ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวภรัณยา เอ็นดู  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายยศพิรัชย์ บุญภาเฟื่องฟู  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวบุณยนุช เขียวนาค  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
16   จริยา ชุมภูนุช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายประภวิษณ์ พิกุลนอก  สาขาวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวนฤพร พร่องครบุรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวภาณิชา อ่อนท้าว  งานอาคาร ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาววันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ศราวุธ เพียซ้าย  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวมะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   น.ส.ศุภัคชญา เชื่อมชิต  งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายยุทธนา ตอสกุล  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
28   น.ส.ปิยวดี พิพัฒน์วัชรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางอรวรรณ จรปรุ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวกฤตยาภัทร สุขสุทธิ์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
34   มานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางรจนา ภักดิ์โพธิ์  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาววโรชา เขตตืงูเหลือม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   สมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวสุพัตรา ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางวารุณี ไชยทวีวิวัฒน์กุล  อัสสัมชัญนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวปรีย์นันท์ ลองจำนงค์  อัสสัมชัญนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นายชูเกียติ ไชยทวีวิวัฒน์กุล  อัสสัมนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
48   อภิชาต อานามนารถ  อัสสัมชัญนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
49     ฟรีค่าลงทะเบียน
50   ฉัตรชัย สุดดีพงษ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน