• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร : นายวชิระ  จันทะบุตร   สำนักคอมพิวเตอร์ 

  1. การบันทึกหน้าจอ
  2. การแก้ไขไฟล์วีดีโอที่บันทึก
  3. การปรับแต่งเสียง (Audio)
  4. วิธีการลบฉากหลัง Green Screen
  5. วิธีการทำ Subtitle
  6. วิธีการทำ Menu Maker
  7. การบันทึกไฟล์ (Save)
  8. การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export)

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561


เวลาอบรม

16.30 - 19.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  หลักสูตรชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   วรายุทธ เทกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุระกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ศิริพร ศรีทอง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   อิทธิกร อินทร์สุข  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   พชร สุกเกรียม  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   กาญจนา ภูกองไชย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวจันทร์กฤษณา จู  สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวนันทัชพร ชัยชาญ  สารสนเทศศาตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวปัทมาพร แตงกระโทก  สารสนเทศศาตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวธิติมา มณีรอด  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวรุ่งทิวา คีรีสูงเนิน  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวสุวัจนี นาคราช  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ธมลวรรณ บุตรไทย   สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวณัฐชยา เขตสูงเนิน  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวภัชรฎา บดขุนทด  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวสุมิตรา ขวัญทอง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวเสาวลักษณ์. เสนา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวมณีรัตน์ โฉสูงเนิน  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวญานิกา โนนโพธิ์  มัลติมิเดีย ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นิรชา จริงสันเทียะ  มัลติมีเดีย ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาว สุดารัตน์ นนท์ขุนทด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวหฤทัย ลาภเกิด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวคริสตรี บุตรศรีสวย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวกัลยาณี นินด่านจาก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวจริยา บุ่งง้าว  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวณัฐพร หอขุนทด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวสุจิตรา เพ็ญเกษม  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวอัมรินทร์ ปัญญา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวธนาศิริ ของเลิศ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง  มัลติมิเดีย ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   ปนัดดา จันละออ  สารสรเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   วิภาดา โหวดจะโปะ   ฟรีค่าลงทะเบียน
36   อัญชลี ภูมีศรี  มัลติมีเดีย ฟรีค่าลงทะเบียน
37   พรเทพ เลิศตะคุ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   สุรสิทธิ์ ดำหนูไทย  คอมพิมเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นาย ณัฐพนธ์ ชุมทิม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ชาริยา คำภูษา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวอรอนงค์ กระแสเทพ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาว ปิยะมาศ ชูเกียรติวงค์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นาย ชัยณรงค์ เทพวะรินทร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นาย รัชนาท ฉัตรกิตยาภรณ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นายธีรภัทร ภักดีพงษ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวเขมสรณ์ สงวนพิมพ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นาย ปริญญา ทองจำรูญ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาว ปรภัสสร เยรัมย์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวสุภาภรณ์ สายศรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวกฤตปภา แสนยามาศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นาย ภัทรพล เตียนพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวกมลวรรณ ไกรเพชร  คอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวเกตุไพลิน ราศรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาว ศศิวิมล ใจรักพันธุ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   อังคณา นาสมฝัน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาว ณัฐฐา ยิ่งนอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   พชรพล ฝั่งสระ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   ภิญญวรรษ ปราณีตพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นายฐาจุฑา ทรวงโพธิ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นาย รัฐเขตต์ วรรณบล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาว พิมพ์วิเศษ แก้ววิเศษ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นายพนากร ยอดกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นายธนพนธ์ นิ่มวิญญา  คอมพิวเธอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   ดุลยฤทธิ์ อาลัยดี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   อัษฎาวุธ ถนอมพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นางสาวเกศกนก ยงเพชร  ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นายอนุรักษ์ เขียนจัตุรัส  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
68   เปรม เรืองคำ  คอมพิวเตอร์ธุระกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
69   นาย รัชพล คำนึงผล  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
70   นายอัครพงศ์ บุญโนนแต้  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
71   ฐิติพร งีเกาะ  สาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
72   นางสาว ปรียาภรณ์ กลึ่งกลาง  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
73   นางสัณหฤทัย เรือนใหม่  ภาษาอะงกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
74   ณัฐริกา เรียงจอหอ  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
75   เบญจรัตน์ ขยันกลาง  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
76   นางสาวทิพาพร สามลา  สาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน