• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก สำนักคอมพิวเตอร์

  1. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. อุปกรณ์ต่อพ่วงและการทำงาน
  5. ปัญหา และการแก้ปัญหาอุปกรณ์
  6. Virus Computer

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พฤหัสบดี ที่18 มกราคม 2561


เวลาอบรม

16.30 - 19.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี




 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   วรายุทธ เทกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ศิริพร ศรีทอง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   อิทธิกร อินทร์สุข  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นาย ชัยณรงค์ เทพวะรินทร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นาย ปริญญา ทองจำรูญ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นาย ธีรภัทร ภักดีพงษ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นาย ภัทรพล เตียนพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวเขมสรณ์ สงวนพิมพ์  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวกฤตปภา แสนยามาศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   น.ส.สุภาภรณ์ สายศรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นาย รัชนาท ฉัตรกิตยาภรณ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายธนพนธ์ นิ่มวิญญา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   พรเทพ เลิศตะคุ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาว ศศิวิมล ใจรักพันธุ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อังคณา นาสมฝัน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นาย เปรม เรืองคำ  คอมพิวเตอร์ธุระกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาว ณัฐฐา ยิ่งนอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   สุรสิทธิ์ ดำหนูไทย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวกมลวรรณ ไกรเพชร   ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวเกตุไพลิน ราศรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นาย ณัฐพนธ์ ชุมทิม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   พชรพล ฝั่งสระ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ภิญญวรรษ ปราณีตพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายฐาจุฑา ทรวงโพธิ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นาย รัฐเขตต์ วรรณบล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   พชร สุกเกรียม  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นาย ดุลยฤทธิ์ อาลัยดี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   อัษฎาวุธ ถนอมพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวเกศกนก ยงเพชร  ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวศศินา กัณหา  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นัดดาทิพย์ สินนอก  คบ.อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวเพชรลัดดา ดอกโพธิ์  โปรแกรมอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นายเกียรติศักดิ์ เถื่อนพวงแก้ว  คบ.อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวสุชาดา ชำนาญมนตื  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
37   สุทธิดา เอ็มปรธโคน  ค.บ.อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นาย จุลดิษ์ วิทยาวัจกร  คบ.อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   สุนิตรา ปวงปะชัง  คบ.อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นายธนา นาเมืองรักษ์  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นายสมเกียรติ พันธุ์มี  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
42   ณัฐกานต์ เขตคาม  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นาย สิทธิชัย ศักรบุตร  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นายชาตรี ลมศรีแสง  คบ. อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
45   พูนพิพ้ฒน์ พิมพา  คบ.อุตวาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
46   รัตติกาล หอมเทียม  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
47   พูนพิพัฒน์ พิมพา  อุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
48   วุฒิชัย เลื่อนสูงเนิน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นายอัครพงศ์ บุญโนนแต้  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   อาทิตย์ กล้าหาญ  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   ศิริรัตน์ ขวัญสำราญ  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวจุฑารัตน์ ร่มเย็น  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นายดนุะล เชิงขุนทด  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวศิริฌาณิกา ศรีวงษ์  ภาษาอังกฤษธุจกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาวสัณหฤทัย เรือนใหม่  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาวปรายฟ้า ทีทา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   ณัฐนันท์ ศรีสง่า  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   เขมิสรา รัตนชัยวัฒน์  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวกฤษติญาพร บอนขุนทด  ภาษาอังกฤธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นาย ไตรภพ ปานทองอินทร์  ิฺมนุาย์ศาสตร์ อังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   น.ส พันธกานต์ แถกระโทก  มนุษย์ศาสตร์อังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   จันธิราค์ ศรเชื้อ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   ปาลิตา ทิพยเวสาร์ท  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   น.ส.ภารดี พระคำจันทึก  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
65   ประภัสสร จาบสันเทียะ  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   พชร ทองพรมราช  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นิตยา แก้วกองจอหอ  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
68   นางสาวศิริลักษณ์ เจียมชัยภูมิ  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
69   พรสุดา ผาสุข  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
70   วราภรณ์ ศรีจนา  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
71   นาย อรรถพล สุริยะ  สาธารรสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
72   น้ำทิพย์ ปริโต  สาะารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
73   พรทิพย์ภา ราชตราชู  สาธารณสุขชึุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
74   ธิดาภรณ์ จันทร์สิทธิ์  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
75   สิทธิชัย กบกระโทก  รัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
76   น.ส.วริตา ทรงจอหอ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน