การใช้งาน Google Apps for Education
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นางสาวนิโลบล ปราณีตพลกรัง  สำนักคอมพิวเตอร์

  1. แนะนำการเข้าถึง Google Drive
  2. ทำงานนำเสนอร่วมกันด้วย Google Slide
  3. สร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google Docs
  4. การแบ่งปันไฟล์เอกสาร และ Comment งานบนเอกสาร
  5. การดาวน์โหลดไฟล์ Google Docs เป็นไฟล์ในนามสกุลอื่น
  6. การแปลงไฟล์เอกสาร และดูประวัติการแก้ไขเอกสาร
  7. ใช้ Google Spreadsheet แสดงผลการเรียนได้สะดวกขึ้น
  8. การใช้ Google Drive จากมือถือหรือ Tablet (iOS/Android/Window)
  9. สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561


เวลาอบรม

16.30 - 19.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรายุทธ เทกระโทก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ศิริพร ศรีทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อิทธิกร อินทร์สุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   วรพจน์ วอดทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ชาริยา คำภูษา คอมพิวเตร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาว ปิยะมาศ ชูเกียรติวงค์ คอมพิวเตอร์ํธุระกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาว ประภัสสร เยรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวอรอนงค์ กระแสเทพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวจันทร์กฤษณา จู สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   พชร สุกเกรียม สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวเกศกนก ยงเพชร ฟิสิกส์    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   วุฒิชัย เลื่อนสูงเนิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   พงษ์ศธร เทียนดำ ภาษาอังกฤษธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ณัฐริกา วงศ์กาฬสินธุ์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   มัลลิกา ช่างทองมะดัน ภาษาอังกฤษธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   น.ส.อินทิรา ศรีสุริยะศักดิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   ฐิติพร งีเกาะ สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   ปรียาภรณ์ กลึ่งกลาง สาธารรสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   อัยลดา ขอพลกลาง สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   จุฬารัตน์ แก้วชัยภูมิ สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   เบญญา หมื่นไธสง สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   อภัสรา ขุดโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นิรชา น้ำกระโทก สาธารณสุข    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   วริศรา บุญนอก สาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ศุภานิช ศรีวิไล สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ลัดดาวัลย์ มะธิปิไข สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวสุทธิชา บัวสุข โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ปนัดา ชัยหา สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   น้ำฝน แก้วฤาชา สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   สุดารัตน์ มาตย์นอก สาธารณสุข    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   วราภรณ์ ทาทอง สาธารณสุขขุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   ธัญญาเรศ พวงวงษ์ สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   พัลลภา จินวงษ์ สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวขนิษฐา ผาดำ สาธารณสุขชุมชน    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวทิพาพร สามลา สาธารณสุขศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นันทิกานต์ เนตรสูงเนิน การจัดการโรงแรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

202,041