• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นางสาวรุ่งนภา สวัสดี  สำนักคอมพิวเตอร์

 1. สร้างรายงาน และการอ้างอิง
  • สร้างปกรายงาน Cover Page
  • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
  • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
  • การสร้างสารบัญ Table of Contents
  • การทำดัชนี Index
  • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
  • การสร้าง Bookmark
  • การทำ Cross-Reference เพื่องานอ้งอิงโยง
  • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark
 2. การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts
 3. สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป
  • สร้าง และกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ แบบข้อความ Text , ดร็อปดาวน์ Drop-Down List และวันที่ Date
  • แทรก และใช้งานฟิลด์แกลลอรีสำเร็จรูปและฟิลด์รูปภาพ
  • ป้องกันฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน Protect Form
 4. เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • ขั้นตอนการจัดทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • วิธีการสร้างฐานข้อมูลผู้รับจดหมาย Data Source หรือ ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook
  • นำชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ของผู้รับ ฯลฯ มาจัดทำซองจดหมาย Envelope
 5. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
  • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
  • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
 6. การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
 7. WorkShop : สร้าง แผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561


เวลาอบรม

16.30 - 19.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรายุทธ เทกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ศิริพร ศรีทอง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อิทธิกร อินทร์สุข  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   พรเทพ เลิศตะคุ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวจันทร์กฤษณา จู  สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   พชร สุกเกรียม  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสางเกศกนก ยงเพชร  ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   กมลวัลย์ เดชสนธิ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
11   วุฒิชัย เลื่อนสูงเนิน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   กาญจนา ภูกองไชย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   พีรดา วงษ์ศิริสุพรชัย  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวพีรดา วงษ์ศิริสุพรชัย  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวรัตติกาล บั้งจันอัด  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ชุติพงศ์ จันทสังข์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นันทิกานต์ เนตรสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นิศาชล คำภักดี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
19   สุภกร พันธ์เกษม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาว รัชพรรณ เอมโอช  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
21   เฉลิมรัฐ หางนาค  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ลลิตา ศิริราญ  สาขาการจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   สุดสวย ยุดไธสง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นายศราวุฒิ ไกรษร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อภิญญา แสงรัตน์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวเบญจวรรณ ศรีสวาท  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวกานต์ธิดา ตรีศักดิ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวสุพรรษา. จูกูล  การจัดการการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาว กัลยาณี กลุ่มกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาว อรวี หวังเอื้อกลาง  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาว ภาวิณี ปฏิบัติ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นายวัชระ รัตนคำ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นาย กานต์ธิรา บุญอยู่  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาว แก้วเกล้า ศักดิ์ประศาสตร์  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวสุนิสา อันทฤทธิ์  การจัดการโรงแรม(เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นายภาคภูมิ ญาติโพธิ์  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวจิดาภา เที่ยงขันธ์  การจักการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวหทัยทิพย์ กล้าพิมาย  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวนัทธมน ฮุยนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวรังสิมา สาแก้ว  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวอารยา พูนเกิดมะเริง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาว ศณิชา เตือนพลกรัง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวอภิญญา ขันตรีมิตร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวเจียระไน รอดกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
45   วรรณกร ท่วมตะคุ  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
46   Sokunvoleak sieng  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาว รัชณีวรรณ อินทรสวัสดิ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวนารีรัตน์ หอมสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาว วิภาวรรณ เหมี่ยงโนนเขวา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
50   ดวงหทัย ชุ่มสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาว วรรณพร จุ้ยหมื่นไวย  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
52   พรไพลิน พลแสน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาววิลาสินี เตือนพลกรัง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
54   Bota Srun  Hotel Management ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาวศิรินภา มะธิโต  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
56   ปวีณา เกียรติฉลอง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
57   จุฑามาศ แก้วนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวจุฑามาศ หงษ์สุนิรันดร   ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวธัญญรัตน์ ช่องตะคุ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
60   วราพร ภักดีนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาวพนิดา สุขพลัม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
62   ภัทรียา บุญธรรม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นายเกียรติศักดิ์ น้ำกรอง  การจัดหารโงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาววิภาวดี กิ่งพุทรา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นางสาว ปัทมาภรณ์ กริตกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นันทิชา ชากะจะ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
67   ดารุณี เลิศขุนทด  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
68   สุภาภร วงล่าม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
69   รัตนาพร คำพืช  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
70   นางสาวภัทรมน แทวกระโทก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
71   น.ส.วริศรา พิมพ์ใหม่  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
72   นาย เสกสิทธิ์ จันทร์ไทย  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
73   น.ส.วริศรา พิมพ์ใหม่  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
74   นางสาวชนนิกานต์ หนูกระโทก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
75   นางสาวพรรณธร ยอดมั่น  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
76   อารยา เผือดนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
77   ภูมรินทร์ พูนมะดัน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
78   ปภัสสร แช่มโชติ  การจัดการดรมแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
79   วราภรณ์ โพธิ์ศรี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
80   นางสาวศศิวิมล มารศรี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
81   นางสาว บุณยาพร กองศิริ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
82   นางสาวจุฑาพร ศิลาฤกษ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
83   นางสาว อัญมณี ใจเสือ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
84   นางสาวพิทยารัตน์ โลหะเวช  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
85   ชญานี บรรเทากุล  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
86   กมลรัตน์ แสงลา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
87   ผจงกิจ สุพิมพ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
88   นายสมภพ. น้อยไธสง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
89   ปวีณา หน่ายโคกสูง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
90   นางสาวนวลพร แสนตรี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
91   นางสาวพิมพ์ธิดา แสงสียา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
92   นางสาวดลนภา ศรีสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน