• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร : นายศรายุทธ เริงชัยภูมิ  สำนักคอมพิวเตอร์

1.การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบเวิร์กชีต
    การเติมข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fill)
    การเติมข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย (Flash Fill)

2.สูตรการคำนวน Formular และ Function
    สร้างสูตรคำนวนพื้นฐาน
    การคำนวนสูตรที่ซับซ้อน
    การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในสูตร
    สร้างสูตรคำนวนด้วย function
    เลือกฟังก์ชั่นคำนวนพื้นฐาน
    แทรกฟังก์ชั่น (Insert function)
    ใส่สูตรการคำนวนอัตโนมัติจาก Quick Aanalysis
3.การใช้สูตรอาร์เรย์
    การสร้างสูตรอาร์เรย์
    สูตรอาร์เรย์แบบง่าย
    สูตรอาร์เรย์ร่วมกับฟังก์ชั่นแบบมีเงื่อนไข

 

 

 


เป้าหมาย

สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561


เวลาอบรม

16.30 - 19.30 น.


สถานที่อบรม

อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรายุทธ เทกระโทก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ศิริพร ศรีทอง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อิทธิกร อินทร์สุข  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   สุรสิทธิ์ ดำหนูไทย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นาย ณัฐพนธ์ ชุมทิม  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   พรเทพ เลิศตะคุ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   พชรพล ฝั่งสระ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ภิญญวรรษ ปราณีตพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นาย รัฐเขตต์ วรรณบล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นายฐาจุฑา ทรวงโพธิ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวจันทร์กฤษณา จู  สารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   พชร สุกเกรียม  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   อัษฎาวุธ ถนอมพลกรัง  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   ดุลยฤทธิ์ อาลัยดี  คอมพิวเตอร์ธุรกิต ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวเกศกนก ยงเพชร  ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   กมลวัลย์ เดชสนธิ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   วุฒิชัย เลื่อนสูงเนิน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   กาญจนา ภูกองไชย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   วัศญา เผื่อแผ่  อังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   ชลิดา โชชัย  อังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ศิรินญา กำเนิดจอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   วรรณ์วิดา ตีไชยรัมย์  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาว ธารีรัตน์ หยกประเสริฐ  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   สุภาวินี สำมะลี  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   สใบทิพย์ ปัตพี  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวนภัสวรรณ เกษมทรัพย์  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ชุติพงศ์ จันทสังข์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวรัตติกาล บั้งจันอัด  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นันทิกานต์ เนตรสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นิศาชล คำภักดี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
32   สุภกร พันธ์เกษม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
33   เฉลิมรัฐ หางนาค  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาว รัชพรรณ เอมโอช  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
35   ลลิตา ศิราญ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
36   สุดสวย ยุดไธสง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นายศราวุฒิ ไกรษร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวเบญจวรรณ ศรีสวาท  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อภิญญา แสงรัตน์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวสุพรรษา จูกูล  การจัดการการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาว กัลยาณี กลุ่มกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาว อรวี หวังเอื้อกลาง  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาว ภาวิณี ปฏิบัติ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นายวัชระ รัตนคำ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นาย กานต์ธิรา บุญอยู่  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาว แก้วเกล้า ศักดิ์ประศาสตร์  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาวสุนิสา อันทฤทธิื  การจัดการโรงแรม (เทียบโอน) ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นาย ภาคภูมิ ญาติโพธิ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวจิดาภา เที่ยงขันธ์  การจักการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาว หทัยทิพย์ กล้าพิมาย  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาวนัทธมน ฮุยนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวอารยา พูนเกิดมะเริง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวศณิชา เตือนพลกรัง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวรังสิมา สาแก้ว  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาว อภิญญา ขันตรีมิตร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาว เจียระไน รอดกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
57   วรรณกร ท่วมตะคุ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
58   Sokunvoleak Sieng  การจัดดารโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาว รัชณีวรรณ อินทรสวัสดิ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวนารีรัตน์ หอมสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาว วิภาวรรณ เหมี่ยงโนนเขวา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
62   ดวงหทัย ชุ่มสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นางสาว วรรณพร จุ้ยหมื่นไวย  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาววิลาสินี เตือนพลกรัง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
65   พรไพลินพลแสน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
66   Bota Srun  Hotel Management ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นางสาว ศิรินภา มะธิโต  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
68   ปวีณา เกียรติฉลอง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
69   จุฑามาศ แก้วนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
70   นางสาวจุฑามาศ หงษ์สุนิรันดร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
71   นางสาวธัญญารัตน์ ช่องตะคุ  การจีดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
72   วราพร ภักดีนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
73   นางสาวพนิดา สุขพลัม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
74    นายเกียรติศักดิ์ น้ำกรอง ฟรีค่าลงทะเบียน
75   นายเกียรติศักดิ์ น้ำกรอง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
76   นางสาววิภาวดี กิ่งพุทรา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
77   นางสาว ปัทมาภรณ์ กริตกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
78   นางสาวภัทรมน แทวกระโทก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
79   นายเสกสิทธิ์ จันทร์ไทย  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
80   อารยา เผือดนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
81   ภูมรินทร์ พูนมะดัน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
82   นางสาวพรรณธร ยอดมั่น  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
83   ปภัสสร แช่มโชติ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
84   วราภรณ์ โพธิ์ศรี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
85   นางสาว บุณยาพร กองศิริ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
86   นางสาว อัญมณี ใจเสือ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
87   นางสาวพิทยารัตน์ โลหะเวช  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
88   ภัทรียา บุญธรรม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
89   ชญานี บรรเทากุล  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
90   กมลรัตน์ แสงลา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
91   ผจงกิจ สุพิมพ๋  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
92   นายสมภพ. น้อยไธสง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
93   ปวีณา หน่ายโคกสูง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
94   นางสาวนวลพร แสนตรี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
95   นางสาว พิมพ์ธิดา แสงสียา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
96   นางสาวดลนภา ศรีสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
97   นางสาวศศิวิมล มารศรี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
98   นางสาวสุภาภรณ์ วงล่าม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
99   นันทิชา ชากะจะ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
100   นางสาวดารุณี เลิศขุนทด  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
101   นางสาวรัตนาพร คำพืช  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน