• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Course management system)
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายจตุรงค์  กอแก้ว  สำนักคอมพิวเตอร์

 1. การจัดการเนื้อหารายวิชา
 2. การล็อกอินเข้าระบบในฐานะผู้สอน (Teacher login)
 3. ส่วนประกอบหน้าต่างรายวิชา
 4. การเพิ่มบล็อกในหน้าต่างรายวิชา
 5. การปรับตั้งค่ารายวิชา (Settings)
 6. การเพิ่มข้อมูลเเหล่งต่างๆ
 7. ประเภทเเหล่งข้อมูลใน Moodle
 8. เพิ่มเเหล่งข้อมูลเเรกสำหรับอธิบายรายละเอียดรายวิชา
 9. การกำหนดหัวข้อการสอนเเต่ละครั้ง
 10. การเพิ่มเเหล่งข้อมูลด้วยตัวหนังสือธรรมดา
 11. การเพิ่มเเหล่งข้อมูลด้วยเว็บเพจ
 12. การเเทรกไฟล์มัลติมีเดียที่นิยมใช้ในเว็บ
 13. การเเทรกไฟล์มัลติมีเดียใน Moodle
 14. รูปเเบบการเเทรกไฟล์เสียงเเละวิดีโอ
 15. การเพิ่มเเหล่งข้อมูลเเบบ label
 16. การเพิ่มไฟล์ หรือเว็บไซต์
 17. การเพิ่มผู้เข้าเรียนรายวิชา
 18. การสร้างกลุ่มผู้เรียน (Create group)
 19. การนำผู้เรียนเข้ากลุ่ม

 


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พุธ ที่ 24 มกราคม 2561


เวลาอบรม

09.00 -12.00 น.


สถานที่อบรม

27.01.01 (ห้อง IT LEARNING CENTER)


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  การบัญชี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางวนิดา นเรธรณ์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายปริญญา เชิดเกียรติพล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางศุภชานันท์ วนภู  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายมานิตย์ อรรคชาติ  พุทธศาสนศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายวรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายจิระพงษ์ พนาวงศ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายไพโรจน์ พุทธโอวาท  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางปิยะธิดา กุศลรัตน์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาววนิดา ชูหมื่นไวย  เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวสาวิตรี พิพิธกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายชน ยี่นาง  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายชัยศิริ หลวงแนม  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายเกรียงไกร ดวงขจร  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวลักษมี โขมโนทัย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสุธาสินี หาญชนะ  ดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชัย  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวขวัญใจ ดีจริง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายอมรชัย ใจซื่อกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวปิยสุดา เทพนอก  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวแววดาว ดาทอง  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางวิภานุ รักใหม่  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวศรีนวล ตันสุวรรณ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายขินวัชร นิลเนตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายอ่อนลมี กมลอินทร์  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นายต้อง พันธ์งาม  สังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวผุสดี พรหมประสิทธิ์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวพันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาววรลักษณ์ สมบูรณืนาดี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาววิภาวี พูลทวี  การจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวสุวภัทร ทำสวน  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางรุ่งรัตน์ ศรีอำนวย  การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางเพ็ญสุดา จิโนการ  การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวภัคภร ขันกสิกรรม  คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางเฉลิมศรี จอกทอง  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นาย จตุพล จันทร์ทิพย์  หลักสูตรเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์  หลักสูตรเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสายสุนีย์ จับโจร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  สารสนเทศศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   สพ.ญ.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ  หลักสูตรวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นายธีรศักดิ์ สังข์ศรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   อ.มาริสา หิรัญตียะกุล  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นายอนุสรณ์ เป๋าสูงเนิน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
53   อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก  สังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
54   อ.วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
55   อ.ประภานุช ถีสูงเนิน  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นริศ มิ่งโมรา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   อ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวสิริสุดา ฐานะปัตโต  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
59   กนกมน รุจิรกุล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวพราวพุทธิ วรรณคำ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน