• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning)
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก สำนักคอมพิวเตอร์

การสร้างแบบทดสอบ แบบต่างๆ ไว้ในคลังข้อสอบ(Question bank)

 1. การสร้างหมวดหมู่ข้อสอบ
 2. การสร้างหมวดหมู่และจัดการจัดลำดับขั้น

การสร้างแบบทดสอบด้วยเครื่องมือในการสร้างคำถามจากเว็บไซต์

 1. ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก Multiple choice
 2. ข้อสอบแบบเติมคำ Embedded answer
 3. ข้อสอบแบบจับคู่ Matching
 4. ข้อสอบแบบถูกผิด True/False
 5. ข้อสอบแบบอัตนัย Short answer

การสร้างคำถามจากภายนอกเว็บไซต์ (import)

 1. รูปแบบการสร้างคำถามแบบปรนัย Gift format
 2. รูปแบบการสร้างคำถามแบบถูก-ผิด Gift format
 3. รูปแบบการสร้างคำถามแบบจับคู่ Gift format
 4. รูปแบบสร้างคำถามแบบเติมคำ Gift format

การเพิ่มข้อสอบเข้ามาภายในแบบทดสอบ(Quiz)

 1.  การเพิ่มแบบทดสอบและการตั้งค่าขั้นพื่อนฐาน
 2.  การนำข้อสอบจากคลังเข้าสอบเข้ามาในแบบทดสอบ
 3.  การให้คะแนนในข้อสอบในแบบทดสอบ
 4.  การทำแบบทดสอบ
 5.  การตรวจสอบคะแนนและนำผลคะแนนออกมาเป็นไฟล์ Excel

 


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

พุธ ที่ 24 มกราคม 2561


เวลาอบรม

13.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

27.01.01 (ห้อง IT LEARNING CENTER)


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  การบัญชี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวธิดานุช พุทธสิมมา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางวนิดา นเรธรณ์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายปริญญา เชิดเกียรติพล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางศุภชานันท์ วนภู  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายมานิตย์ อรรคชาติ  พุทธศาสนศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายวรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายจิระพงษ์ พนาวงศ์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายไพโรจน์ พุทธโอวาท  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางปิยะธิดา กุศลรัตน์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาววนิดา ชูหมื่นไวย  เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวสาวิตรี พิพิธกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นายชน ยี่นาง  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายดุริวัฒน์ ตาไธสง  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายชัยศิริ หลวงแนม  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นายเกรียงไกร ดวงขจร  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวลักษมี โขมโนทัย  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสุธาสินี หาญชนะ  ดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชัย  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวขวัญใจ ดีจริง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นายอมรชัย ใจซื่อกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวปิยสุดา เทพนอก  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวแววดาว ดาทอง  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาวณัฐญาพร ดอกจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางวิภานุ รักใหม่  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาวศรีนวล ตันสุวรรณ  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายขินวัชร นิลเนตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นายอ่อนลมี กมลอินทร์  เทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นายต้อง พันธ์งาม  สังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวผุสดี พรหมประสิทธิ์  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวพันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาววรลักษณ์ สมบูรณืนาดี  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาววิภาวี พูลทวี  การจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวสุวภัทร ทำสวน  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางรุ่งรัตน์ ศรีอำนวย  การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นายฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  อุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางเพ็ญสุดา จิโนการ  การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวภัคภร ขันกสิกรรม  คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางเฉลิมศรี จอกทอง  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นาย จตุพล จันทร์ทิพย์  หลักสูตรเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสายฝน อาชนะชัย คอห์นฮอร์สต์  หลักสูตรเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสายสุนีย์ จับโจร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  สารสนเทศศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   ภัคภร ขันกสิกรรม  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   ฐิติมา โพธิ์ชัย  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นายยศพร การงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นายจิรศักดิ์ ศิริรัตนพล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   อ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   อ.นริศ มิ่งโมรา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   อ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   สพ.ญ.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองคำ  หลักสูตรวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
57   อ.มาริสา หิรัญตียะกุล  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
58   อ.ภัคภร ขันกสิกรรม  สาขาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก  สังคมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
60   อ.วิภาวัลย์ เชาวน์สุจริต  วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ฟรีค่าลงทะเบียน
61   อ.ประภานุช ถีสูงเนิน  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาวสิริสุดา ฐานะปัตโต  สาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
63   ดร.พัชรี ศรีกุตา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   กนกมน รุจิรกุล  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   เมธี ทองดี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นางสาวพราวพุทธิ วรรณคำ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน