• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งานด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
รายละเอียดหลักสูตร

 

ดาวน์โหลด File อบรม

http://www.mediafire.com/file/aazjyh1ecjgycj0/PS6.rar


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สมารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

จันทร์ ที่ 15มีนาคม 2561


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

27.05.01 ชั้น 5


ค่าลงทะเบียน

ฟรี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวจุฑามาศ หงษ์สุนิรันดร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาว อรวี หวังเอื้อกลาง  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ดวงหทัย ชุ่มสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
4   สุดสวย ยุดไธสง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ลลิตา ศิริาญ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาว รัชพรรณ เอมโอช  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวนิศาชล คำภักดี  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
8   เบญจวรรณ ศรีสวาท  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายสุภกร พันธ์เกษม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวพิทยารัตน โลหะเวช  กานจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   Sokunvoleak Sieng  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางสาวอภิญญา แสงรัตน์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   วริศรา พิมพ์ใหม่  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาว กัลยาณี กลุ่มกลาง  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาว แก้วเกล้า ศักดิ์ประศาสตร์  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นาย กานต์ธีรา บุญอยู่  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อภิญญา ขันตรีมิตร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   พิมพ์ธิดา แสงสียา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
19   กานต์ธิดา ตรีศักดิ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นาย ศราวุฒิ ไกรษร  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวสุพรรษา จูกูล  โปรแกรมการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวนันทิกานต์ เนตรสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาว พรไพลิน พลแสน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาว ปัทมาภรณ์ กริตกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาว วรรณพร จุ้ยหมื่นไวย  การจัดการโรงเเรม ฟรีค่าลงทะเบียน
26   วรรณกร ท่วมตะคุ  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวภาวิณี ปฏิบัติ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาว ผจงกิจ สุพิมพ์   ฟรีค่าลงทะเบียน
29   ปวีณา เกียรติฉลอง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
30   จุฑามาศ แก้วนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นส.บุณยาพร กองศิริ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวศศิวิมล มารศรี   ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวสุภาภรณ์ วงล่าม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาว วิลาสินี เตือนพลกรัง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาว ศณิชา เตือนพลกรัง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาว หทัยทิพย์ กล้าพิมาย  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาว นัทธมน. ฮุยนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาว อารยา พูนเกิดมะเริง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาว ดลนภา ศรีสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
40   น.ส.รัตนพร คำพืช  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
41   น.ส.นันทิชา ชากะจะ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
42   ดารุณี เลิศขุนทด  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
43   อัญมณี ใจเสือ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
44   เจียระไน รอดกลาง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาววิภาวรรณ เหมี่ยงโนนเขวา  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นวลพร แสนตรี   ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นาย ภาคภูมิ ญาติโพธิ์  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาววราพร ภักดีนอก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวรังสิมา สาแก้ว  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นายเกียรติศักดิ์ น้ำกรอง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาวจุฑาพร ศิลาฤกษ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวภัทรียา บุญธรรม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวสุนิสา อันทฤทธิ์  การโรงแรม เทียบโอน ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นาย เฉลิมรัฐ หางนาค  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นายชุติพงศ์ จันทสังข์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาวรัตติกาล บั้งจันอัด  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางสาวนารีรัตน์ หอมสูงเนิน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาว รัชณีวรรณ อินทรสวัสดิ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
59   Ms. Bota Srun  Hotel Management ฟรีค่าลงทะเบียน
60   น.ส. พนิดา สุขพลัม  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาววิภาวดี กิ่งพุทรา  การตัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาว อารยา เผือดนอก  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นางสาววราภรณ์ โพธิ์ศรี  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาวชญานี บรรเทากุล  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นางสาวภัทรมน แทวกระโทก  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นางสาว ชนนิกานต์ หนูกระโทก  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
67   ปภัสสร แช่มโชติ  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
68   นางสาวกมลรัตน์ แสงลา  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
69   นางสาวศิรินภา มะธิโต  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
70   เสกสิทธิ์ จันทร์ไทย  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
71   ภูมรินทร์ พูนมะดัน  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
72   นายสมภพ. น้อยไธสง  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
73   นางสาวธัญญารัตน์ ช่องตะคุ  การโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน
74   นางสาวจิดาภา เที่ยงขันธ์  การจัดการโรงแรม ฟรีค่าลงทะเบียน