• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตัดแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
รายละเอียดหลักสูตร

๑. ทำความเข้าใจเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop CS6
๒. เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop CS6
๓. ออกแบบและตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop CS6
๔. การนำผลงานไปใช้งานจริง


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

2014-05-06 - 2014-05-06


เวลาอบรม

09.00-17.00


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

500
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   คุณศิราวรรณ เตียวเจริญโสภา  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2   นางสาววัลภา เข็มสันเทียะ  - ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
3   นายสุวิทย์ บุญรักษา  สพป.นม.1 ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
4   ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
5   สุภาพร คำภา  กองประกันคุณภพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวกฤตยา พันธ์งาม  กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาว ธมนวรรณพร ค้าคุ้ม  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นาศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน