• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
รายละเอียดหลักสูตร

          อีบุ๊ค (eBook : electronic book) จะเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ในยุคแรกจะเป็นไฟล์แบบ PDF โดยเนื้อหาในไฟล์จะมีลักษณะเหมือนหนังสือจริง ซึ่งจะใช้ในกระบวนการทำเพลท ยิงฟิล์ม ด้วยความที่มี ลักษณะเหมือนหนังสือจริงแต่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ทำให้ได้รับความนิยมในการนำไปใช้งานเพราะหน้ากระดาษที่ได้จัดวางไว้อย่างไร ก็จะคงอยู่แบบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนการใช้งานพวกไฟล์เวิร์ดแต่ต้องเปิดอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ตพีซี อีบุ๊คในปัจจุบันมีหลายแบบตามแต่จุดประสงค์ในการใช้งาน เมื่ออีบุ๊คเป็นไฟล์เอกสารประเภทหนึ่ง จึงสะดวกในการพกพา จำหน่าย จ่ายแจก สามารถรับส่ง ดาวน์โหลดผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ก็อปปี้ไปใช้งานระหว่างเครื่องได้ โดยเฉพาะมือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้รับความนิยมในการใช้งาน การอ่าน eBook จึงมีความสะดวกมากกว่าเดิมเพราะสามารถเปิดอ่านได้ทันที

          การสร้างบุ๊คหรือหนังสือจริงจะมีส่วนประกอบมีหน้าปก มีคำนำ สารบัญ เนื้อหาแยกเป็นบท พิมพ์ลงกระดาษจริงเป็นรูปเล่มที่จับต้องได้ ส่วนอีบุ๊คจะมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง แต่เป็นไฟล์เอกสารที่ต้องอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือแท็บเล็ตพีซี สะดวกมากกว่าตรงที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บเหมือนหนังสือจริง ในคอมพิวเตอร์ มือถือหรือแท็บเล็ต 1 เครื่อง สามารถเก็บหนังสือได้หลายพันเล่ม การใช้งานอีบุ๊คในยุคแรกมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในกระบวนการฟรีเพรสหรือการเตรียมเอกสารก่อนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เป็นต้น ก่อนจะทำเพลท เพื่อพิมพ์หนังสือ เพราะการนำไฟล์เอกสารที่จัดรูปเล่มแล้วไปยิงฟิล์มจะมีปัญหาเรื่องแบบของตัวหนังสืออาจไม่เข้ากัน การจัดรูปเล่มที่ทำไว้ก็จะผิดพลาดไป ข้อความขยับไปอีกหน้า ภาพเลื่อนไปตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น ทำให้เสียเวลาแก้ไข จึงได้มีการคิดค้นการสร้างไฟล์แบบ PDF ซึ่งเป็นอีบุ๊คในยุคแรก แต่ก็ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อแปลงไฟล์เอกสารที่จะนำไปพิมพ์เป็นหนังสือแล้วจะได้ไฟล์
แบบ PDF

          โดยการสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional สามารถฝึกปฏิบัติการสร้างผลงานที่ใช้ในการเรียนการสอน การใช้งานในชีวิตประจำวัน และเพื่อนำไปเสนอบนยูทูปหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาต้นแบบให้สามารถแทรกรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ลงไปในเนื้อหาที่ตนเป็นผู้จัดทำ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถมีผลงานและนำเสนองานที่ตนเองได้จัดเตรียมไว้ขึ้นบนเว็บไซต์ได้


เป้าหมาย

เมื่อจบการอบรมแล้วครูผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ (ครอบคลุมความรู้ ทักษะ เจตคติ)1. สามารถเรียนรู้ความหมาย องค์ประกอบ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์การสร้าง e-book2. สามารถออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ได้3. สามารถนำไฟล์เข้าโปรแกรม Flip PDf ได้4. สามารถแทรกลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงแต่ละหน้าได้5. สามารถแทรกลิงค์ไปบนเว็บไซต์ยูทูปและเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้6. สามารถสร้างปุ่มโดยใช้รูปภาพ แทรกไฟล์วีดีโอ แทรกเสียงเพลง และแทรกรูปภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้7. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสู่ยุค Thailand 4.08. มุ่งมั่นในผลงาน มีวิธีการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ วางแผนการใช้เวลาอย่างเหมาะสมและปฏิบัติงานได้ทันเวลา ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ครูผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการอบรมเรื่องการสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด3. ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินจากวิทยากรและสมาชิกภายในกลุ่ม ร้อยละ 70 หรือระดับดี ขึ้นไป


วันอบรม

9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561


เวลาอบรม

08.30-16.00


สถานที่อบรม

ห้อง 27.03.08 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ค่าลงทะเบียน

5000
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ