• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

      นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

    - การเข้าใช้งานระบบ E-Learning
    - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
    - การแก้ไขบทคัดย่อ
    - สิทธิในการใช้งานระบบ
    - การจัดการรายวิชา
    - การกำหนดรูปแบบของเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ล่ะครั้ง
    - การเพิ่มผู้เรียนในรายวิชา 
    - การอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนรายวิชา
    - การจัดการเนื้อหารายวิชา Content โครงสร้างรายวิชา ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
    - การเพิ่มข้อมูลแบบ Label
    - การเพิ่ม เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ ไฟล์สื่อการสอน ในรายวิชา
    - การเพิ่มเนื้อหาแบบแหล่งข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูล
    - การเพิ่มเนื้อหา VDO จาก Youtube เข้าบทเรียน
    - การสร้างกิจกรรมในรูปแบต่างๆ
    - การเพิ่มแบบทดสอบ/กิจกรรม
    - การสร้างประเภทแบบทดสอบ
    - รูปแบบการสร้างคำถาม
    - การตั้งค่าและการกำหนดช่วงคะแนน
    - การแสดงคะแนนและการตรวจ

 

 


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม


วันอบรม

9 มกราคม 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   จิติวัฒนา คำกลิ้ง  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ดร.พัชรี ศรีกุตา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อ.ภัทราพร ยุธาชิต  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ดร.แววดาว ดาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   อาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร  โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ดร.อารีย์ ศรีอำนวย  โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   อาจารย์ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   อาจารย์สุพัตรา ทองกลม  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อาจารย์วารุณี สุรโยธี  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
22   อาจารย์สุณิสา อินทะชัย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
24   อาจารย์นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อาจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
26   อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อาจารย์นริศ มิ่งโมรา  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ดร.กนกมน รุจิรกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   อาจารย์ธีรศักดิ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   ดร.ศุภชานันท์ วนภู  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อาจารย์เอกชัย ปานมาก  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   อาจารย์ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ดร.วีรอร อุดมพันธ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   อาจารย์ภาณุเดชา กมลมานิทย์  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ดร.แววดาว ดาทอง  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
44   ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
45   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
46   อาจารย์ฐิติมา โพธิ์ชัย  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
48   อ.กนิษฐา พุทธเสถียร  ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
49   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา นเรธรณ์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
51   ทิพย์วารี สงนอก  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   สุธาสินี หาญชนะ  คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   ผศ.อภิสิทธิ์ เดิมสันเทียะ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   ดุริวัฒน์ ตาไธสง  นวัตกรรมเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   ผศ.เกรียงไกร ดวงขจร  หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน