• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร  

นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก สำนักคอมพิวเตอร์

เนื้อหา

การสร้างแบบทดสอบ แบบต่างๆ ไว้ในคลังข้อสอบ(Question bank)

 1. การสร้างหมวดหมู่ข้อสอบ
 2. การสร้างหมวดหมู่และจัดการจัดลำดับขั้น

การสร้างแบบทดสอบด้วยเครื่องมือในการสร้างคำถามจากเว็บไซต์

 1. ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก Multiple choice
 2. ข้อสอบแบบเติมคำ Embedded answer
 3. ข้อสอบแบบจับคู่ Matching
 4. ข้อสอบแบบถูกผิด True/False
 5. ข้อสอบแบบอัตนัย Short answer

การสร้างคำถามจากภายนอกเว็บไซต์ (import)

 1. รูปแบบการสร้างคำถามแบบปรนัย Gift format
 2. รูปแบบการสร้างคำถามแบบถูก-ผิด Gift format
 3. รูปแบบการสร้างคำถามแบบจับคู่ Gift format
 4. รูปแบบสร้างคำถามแบบเติมคำ Gift format

การเพิ่มข้อสอบเข้ามาภายในแบบทดสอบ(Quiz)

 1.  การเพิ่มแบบทดสอบและการตั้งค่าขั้นพื่อนฐาน
 2.  การนำข้อสอบจากคลังเข้าสอบเข้ามาในแบบทดสอบ
 3.  การให้คะแนนในข้อสอบในแบบทดสอบ
 4.  การทำแบบทดสอบ
 5.  การตรวจสอบคะแนนและนำผลคะแนนออกมาเป็นไฟล์ Excel

เอกสารดาวน์โหลด


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

21 มกราคม 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ผศ.วนิดา นเรธรณ์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ดร.แววดาว ดาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
5   อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   อาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร  โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ดร.อารีย์ ศรีอำนวย  โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
10   อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อาจารย์ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
13   อาจารย์สุพัตรา ทองกลม  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
14   อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
15   อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   อาจารย์วารุณี สุรโยธี  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อาจารย์สุณิสา อินทะชัย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
22   อาจารย์นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
23   อาจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
24   อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อาจารย์นริศ มิ่งโมรา  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ดร.กนกมน รุจิรกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   อาจารย์ธีรศักดิ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   ดร.ศุภชานันท์ วนภู  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   อาจารย์เอกชัย ปานมาก  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   อาจารย์ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
36   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ดร.วีรอร อุดมพันธ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   อาจารย์ภาณุเดชา กมลมานิทย์  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
41   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
42   อาจารย์ฐิติมา โพธิ์ชัย  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
44   ผศ.ดร. กนกพร ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   สมร สุทธิปิยภัทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์  หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
48   ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   สิริสุดา ฐานะปัตโต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   ผศ.ว่าที่ ร.อ.คธาวุธ พลโคตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์  หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน