• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Google Class Room
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร 

นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก    [งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์]

 

เนื้อหา

 1. เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education
 2. แนะนำเครื่องมือ Google Apps for Education
 3. การใช้งาน Gmail
 4. แนะนำการเข้าถึง Google Drive
 5. การใช้ Google Drive
 6. สร้าง Folder ห้องเรียนของเรา บน Google Drive
 7. สร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google Docs /
 8. (ใช้ Google Spreadsheet แสดงผลการเรียนได้สะดวกขึ้น)
 9. การนำวิดีโอ YouTube มาใช้งานในการจัดการเรียนการสอน
 10. การใช้งาน Google Form
 11. (สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form)
 12. การสร้าง Website รายวิชาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วย Google Sites
 13. สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

 

 


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

30 มกราคม 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ฐิติมา โพธิ์ชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ผศ.วนิดา นเรธรณ์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก  หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   ดร.พัชรี ศรีกุตา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ดร.แววดาว ดาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
7   พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   อาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร  โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ดร.อารีย์ ศรีอำนวย  โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
13   อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   อาจารย์ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
15   อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   อาจารย์สุพัตรา ทองกลม  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
18   อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
19   อาจารย์วารุณี สุรโยธี  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
21   อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   อาจารย์สุณิสา อินทะชัย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อาจารย์นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
26   อาจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
28   อาจารย์นริศ มิ่งโมรา  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   ดร.กนกมน รุจิรกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   อาจารย์ธีรศักดิ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   ดร.ศุภชานันท์ วนภู  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   อาจารย์เอกชัย ปานมาก  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อาจารย์ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
40   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   ดร.วีรอร อุดมพันธ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   อาจารย์ภาณุเดชา กมลมานิทย์  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
44   ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
45   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
46   ดร. มะลิวัลย์ สืบศาสนา  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
47   วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   กนิษฐา พุทธเสถียร  ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฟรีค่าลงทะเบียน
51   ผศ.บุษกร จันท์เทวนุมาส  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   สมร สุทธิปิยภัทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   รศ.ดร.ธนิดา ผาติเสนะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   กติกา กลิ่นจันทร์แดง  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) ฟรีค่าลงทะเบียน
57   ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวโสภิดา โคตรโนนกอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   พัทธนันท์ เกิดคง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
60   ผศ.กรกนก ธูปประสม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   ดร.วิยดา ยะไวทย์  ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ฟรีค่าลงทะเบียน
62   อ.ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   ดร.ปิยะนันท์ ทรงสุนทรวัฒน์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   ผศ.ว่าที่ ร.อ.คธาวุธ พลโคตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   ผศ.ดร.บุปผชาติ ต่อบุญสูง  ฟิสิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน