• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

6 กุมภาพันธ์ 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   ผศ.ดร. ขวัญใจ ดีจริง  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ผศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
3   อ.อภัสรา ไชยจิตร์  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
4   Waewalee Waewchimplee  English Education Program ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  เคมี และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ผศ.วนิดา นเรธรณ์  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ผศ.ดร.วรัชยา เชื้อจันทึก  หลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ดร.พัชรี ศรีกุตา  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฟรีค่าลงทะเบียน
9   อ. ภัทราพร ยุธาชิต  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ดร.วนิดา ชูหมื่นไวย  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ดร.แววดาว ดาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
13   พนิตนันท์ อุดมทรัพย์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   อาจารย์ภัคภร ขันกสิกรรม  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   อาจารย์เพ็ญสุดา จิโนการ  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ดร.แสงเพชร เจริญราษฎร์  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร  โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
18   ดร.อารีย์ ศรีอำนวย  โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
19   อาจารย์ไพโรจน์ พุทธโอวาท  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   อาจารย์ฐิติวัสส์ กาญจนพิมาย  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
21   อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสริฐ  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
22   อาจารย์สุพัตรา ทองกลม  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
23   อาจารย์ปริญญา เชิดเกียรติพล  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
24   อาจารย์ศราวุฒิ ใจอดทน  โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
25   อาจารย์วารุณี สุรโยธี  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ  กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
27   อาจารย์เฉลิมขวัญ จอกทอง  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี  โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ฟรีค่าลงทะเบียน
29   อาจารย์สุณิสา อินทะชัย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
31   อาจารย์นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์  โปรแกรมวิชาดนตรี ฟรีค่าลงทะเบียน
32   อาจารย์ปทุมวดี ล้ำเลิศ  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
33   อาจารย์บัญญัติ อนนท์จารย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
34   อาจารย์นริศ มิ่งโมรา  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   ดร.กนกมน รุจิรกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   ดร.ปฐมาภรณ์ เถาว์พัน  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   อาจารย์ธีรศักดิ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ดร.ศุภชานันท์ วนภู  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   ดร.เจนจีรา อักษรพิมพ์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   อาจารย์เอกชัย ปานมาก  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพงษ์ สังข์ศรี  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   อาจารย์อมรชัย ใจซื่อกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
44   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   อาจารย์ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
46   อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ดร.วีรอร อุดมพันธ์  โปรแกรมวิชาวิทยาการสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   อาจารย์ภาณุเดชา กมลมานิทย์  โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่าม  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
50   ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
51   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
52   อาจารย์ฐิติมา โพธิ์ชัย  โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวสุพัตรา ทองกลม  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
54   ดร.มะลิวลย์ สืบศาสนา  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
55   อ.กนิษฐา พุทธเสถียร  ภาษาไทย ฟรีค่าลงทะเบียน
56   วรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   สิริสุดา ฐานะปัตโต  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   ดร.วิยดา ยะไวทย์  ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ฟรีค่าลงทะเบียน
63   อ.ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน  การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
64     ฟรีค่าลงทะเบียน
65   ปิยวัฒนื รินไธสง  การศึกษาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นางขวัญเรือน ทองตาม  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นางวราภรณ์ พิลาบุตร  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน