• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Nrru mail และ Office 365
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

9 มกราคม 2562


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ศิริวรรณ จันพัก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ศศิประภา สมสุวรรณ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   สุชาดา สนคล่อง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ศุภิสรา สายกระสุน  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ศรสวรรค์ สัมพันธ์  สารสนเทศศษสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ณัฐพร ศรีสังข์  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   วัชรพล ท่องครบุรี  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นภัสวรรณ ฉาไธสง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุรนนท์ พลเหี้ยมหาญ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวชลิตา ดาษขุนทด  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   สุดารัตน์ พันธ์พิมพา  สารสรเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาว พัชวรินทร์ แก้วกันเนตร  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวพลอยสุดา เสือกระสัง   สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวธมลวรรณ บุตรไทย  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวนิรชา จริงสันเทียะ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   รุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นันทวัฒน์ ธุพาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   มานึก สาม  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   ภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   น.ส.ยุวดี หวังห่วงกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   น.ส.มณฑิตา ไชยา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   จันที โอ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   ธนากร แผงอ่อน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   น.ส.กัณทิมา นครพล  เทคโนโลสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ณรงค์เดช ด่านทิม  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นาย กวินท์ ปิ่นทองคำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวสุรีพร วัดมิ่งพระเนาว์  เทคโนโลยีสาสารเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   วิภาดา โหวดจะโปะ  สารสนเทศศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   พนากร ยอดกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษษาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   ปนัดดา จันละออ  สารสนเทศสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   ชัชนันท์ วิชาจารย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   ธวัชชัย บุญรินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ​ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ธนโชติ เพชรล้ำ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   พงศ์ธร แหวนเพ็ชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวกมลวรรณ มุ่งยนต์กลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวกาญจนา สุวรรณสมศรี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวกุลจิรา กกสันเทียะ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวขวัญสุดา ใจเสงี่ยม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวจารุนาถ เพ็งนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวเจณิตา ภักดิ์จรุง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวชฎาพร จองกระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวฐิติยา แสงดำ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาวณัฐณิชา กาลภูมิ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวดวงฤทัย จรลี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวถิรดา จิตต์สูงเนิน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวทักษิณา ดำรงธรรม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาวนฤมล ดวงชาทม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวนิจวิภา ทองทิพา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวบุณยวีร์ คอยสันเทียะ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวปนัดดา ชัยเเหม่ง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาวปวินณา ป้อกระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาวปานชีวา กิ่งมาลา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางสาวพิมพ์พิชญา เตียเจริญวรรธน์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวพิมพิไล อัตติปา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาววิยากร ปานนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาวศิรินภา ทูพันดุง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาวศิริลักษณ์ หล่มศักดิ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นางสาวอมรรัตน์ บุญเชิญ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาวไอริน ไทยยิ่ง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นายฉัตรชัย หินแก้ว  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นายปิยวัฒน์ รินไธสง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน