หลักสูตร การใช้งาน Nrru mail และ Office 365
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

9 มกราคม 2562


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรพจน์ วอดทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ศิริวรรณ จันพัก สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   ศศิประภา สมสุวรรณ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   สุชาดา สนคล่อง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ศุภิสรา สายกระสุน สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   ศรสวรรค์ สัมพันธ์ สารสนเทศศษสตร์และบรรณรักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ณัฐพร ศรีสังข์ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   วัชรพล ท่องครบุรี สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นภัสวรรณ ฉาไธสง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุรนนท์ พลเหี้ยมหาญ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวชลิตา ดาษขุนทด สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   สุดารัตน์ พันธ์พิมพา สารสรเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาว พัชวรินทร์ แก้วกันเนตร สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาวพลอยสุดา เสือกระสัง สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวธมลวรรณ บุตรไทย สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาวนิรชา จริงสันเทียะ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

223,452