• 044-009009 , 2723
 • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016
รายละเอียดหลักสูตร

​​

 1. สร้างรายงาน และการอ้างอิง
  • สร้างปกรายงาน Cover Page
  • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
  • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
  • การสร้างสารบัญ Table of Contents
  • การทำดัชนี Index
  • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
  • การสร้าง Bookmark
  • การทำ Cross-Reference เพื่องานอ้งอิงโยง
  • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark
 2. การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts
 3. สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป
  • สร้าง และกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ แบบข้อความ Text , ดร็อปดาวน์ Drop-Down List และวันที่ Date
  • แทรก และใช้งานฟิลด์แกลลอรีสำเร็จรูปและฟิลด์รูปภาพ
  • ป้องกันฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน Protect Form
 4. เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • ขั้นตอนการจัดทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • วิธีการสร้างฐานข้อมูลผู้รับจดหมาย Data Source หรือ ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook
  • นำชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ของผู้รับ ฯลฯ มาจัดทำซองจดหมาย Envelope
 5. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
  • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
  • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
 6. การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
 7. WorkShop : สร้าง แผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

16 มกราคม 2562


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.05.01


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์  กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาว พัชวรินทร์ แก้วกันเนตร  สาขา สารสนเทศสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวชลิตา ดาษขุนทด  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวลัดดา มาโยธา  สารสนเทศสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายธนโชติ เพชรล้ำ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   พงศ์ธร. แหวนเพ็ชร  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวพลอยสุดา เสือกระสัง  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ศิริวรรณ จันพัก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ศศิประภา สมสุวรรณ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   สุชาดา สานคล่อง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ศุภิสรา สายกระสุน  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ศรสวรรค์ สัมพันธ์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ณัฐพร ศรีสังข์  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   วัชรพล ท่องครบุรี  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นภัสวรรณ ฉาไธสง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   สุรนนท์ พลเหี้ยมหาญ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   วรรณศิลป์ จีนทองหลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   สุดารัตน์ พันธ์พิมพา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวธมลวรรณ บุตรไทย  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวนิรชา จริงสันเทียะ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   ธันย์ชนก อามาตย์  ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   รุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   มานึก สาม  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   จันที โอ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   น.ส.มณฑิตา ไชยา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   น.ส.ยุวดี หวังห่วงกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นาย กวินท์ ปิ่นทองคำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   วิภาดา โหวดจะโปะ  สารสนเทศศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   พนากร ยอดกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวสุรีพร วัดมิ่งพระเนาว์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   น.ส.พรสินี เพื่อนกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   ปนัดดา จันละออ  สารสนเทศศาสตสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นันทวัฒน์ ธุพาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นฐพร มิ่งขวัญ  สาขาการบริหารการศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ธนากร แผงอ่อน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาว สุดารัตน์ นนท์ขุนทด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นางสาวสุมิตรา ขวัญทอง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวกนกวรรณ แสงใส  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวกัลย์สุดา มินาคำ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวจิดาภา แป้นพยอม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวจิรวรรณ ธรรมทวี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวยุภาวดี เดื่อไธสงค์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาวกนิษฐา กุลพินิจ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวกุลณัฐ เตรียมมะเริง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวจิดาภา มณฑา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวชญาดา ศรีโสภณ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาวชาตาวีร์ ยอดบุนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวทักษิณา ทองไทย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวธัญญา แสนสระ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวธัญวรัตน์ ถนอมสัตย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาวปฐมพร วงศ์สนั่น  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาวประติภา สิงห์ผักแว่น  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางสาวพิชญาพร รั้งกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวเพราพิลาส เพ็ชรจันทึก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวมณีรัตน์ มูกขุนทด  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาววันนิสา รัตนนท์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาววิริยา คำจันทร์วงค์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาวสิริวิมล เรียบสันเทียะ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นางสาวสุทธาสินี ชนะทะเล  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาวอรอนงค์ ทองดีนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นางสาวอาทิมา วรรณโท  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นายบรรลือศักดิ์ สุวรรณ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นางสาวกัณฑิมา ศรีพิมพ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
68   นางสาวกิติพร เบี้ยกระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
69   นางสาวจิตรา บุญพร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
70   นางสาวชลมาศ คาดสนิท  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
71   นางสาวอัญชนา ศรีมุงคุณ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
72   นางสาวกรรณิการ์ ศรีไพศาล  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
73   นางสาวจารุวรรณ จันดี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
74   นางสาวเจริญศรี ไม้โคกสูง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
75   นางสาวชนกกานต์ ดวงเดือน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
76   นางสาวณัฏฐยา ดีเลิศ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
77   นางสาวทิชานันท์ สุวรรณหงษ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
78   นางสาวธัญญารัตน์ ชายกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
79   นางสาวธีรนุช ชอบศิลป์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
80   นางสาวปนัดดา ซึมกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
81   นางสาวปัณฑิตา แหวนทองจันทร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
82   นางสาวเพ็ญนภา พิรักษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
83   นางสาวภารดี ชูชิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
84   นางสาวมัลลิกา ดีรบรัมย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
85   นางสาววัลวิภา วงษ์วิจิตร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
86   นางสาววิลาวรรณ มุกดา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
87   นางสาวสุทธานรี เกาะสูงเนิน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
88   นางสาวสุธารทิพย์ ลานกิ่ง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
89   นางสาวอรุณี โคตรมณี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
90   นางสาวอุษณีย์ แป้นโพธิ์กลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
91   นายภาคภูมิ พรมมา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
92   อมรินทร์ ปัญญา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
93   อัญชลี ภูมีศรี  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
94   ธนาศิริ ของเลิศ  สารสนเทศศาตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
95   กัณทิมา นครพล  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
96   ภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
97   ธวัชชัย บุญรินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
98   ศรายุทธ บุตรา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
99   ชัชนันท์ วิชาจารย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
100   ณรงค์เดช ด่านทิม  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
101   ธวัชชัย ผาดไธสง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
102   นางสาวสุพิชชา กาวิระ  การจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
103     ฟรีค่าลงทะเบียน