• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายศรายุทธ เริงชัยภูมิ  สำนักคอมพิวเตอร์

1.การป้อนข้อมูลและการจัดรูปแบบเวิร์กชีต
    การเติมข้อมูลอัตโนมัติ (Auto Fill)
    การเติมข้อมูลแบบรวดเร็วด้วย (Flash Fill)

2.สูตรการคำนวน Formular และ Function
    สร้างสูตรคำนวนพื้นฐาน
    การคำนวนสูตรที่ซับซ้อน
    การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในสูตร
    สร้างสูตรคำนวนด้วย function
    เลือกฟังก์ชั่นคำนวนพื้นฐาน
    แทรกฟังก์ชั่น (Insert function)
    ใส่สูตรการคำนวนอัตโนมัติจาก Quick Aanalysis
3.การใช้สูตรอาร์เรย์
    การสร้างสูตรอาร์เรย์
    สูตรอาร์เรย์แบบง่าย
    สูตรอาร์เรย์ร่วมกับฟังก์ชั่นแบบมีเงื่อนไข

 

 

 

 


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

21 มกราคม 2562


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวกฤตยา พันธ์งาม  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางวรัชยา เชื้อจันทึก  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาว พัชวรินทร์ แก้วกันเนตร  สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวชลิตา ดาษขุนทด  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาว ลัดดา มาโยธา  สารสนเทศสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายธนโชติ เพชรล้ำ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นาย พงศ์ธร แหวนเพ็ชร  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวพลอยสุดา เสือกระสัง  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ศิริวรรณ จันพัก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ศศิประภา สมสุวรรณ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   สุชาดา สานคล่อง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   ศุภิสรา สายกระสุน  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   ณัฐพร ศรีสังข์  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   ศรสวรรค์ สัมพันธ์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   วัชรพล ท่องครบุรี  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นภัสวรรณ ฉาไธสง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   สุรนนท์ พลเหี้ยมหาญ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาววรรณศิลป์ จีนทองหลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   สุดารัตน์ พันธ์พิมพา  สารสนเทศศาสตร์เเละบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางวนิดา นเรธรณ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางศศิธร หวังค้ำกลาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาวธมลวรรณ บุตรไทย  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางสาวนิรชา จริงสันเทียะ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   ธันย์ชนก อามาตย์  ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   กาญจนา ภูกองไชย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   รุ่งทิวา คีรีสูงเนิน  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวปัทมาพร แตงกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นางสาวสุวัจนี นาคราช  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นาย รัชพล คำนึงผล  สารสนเทศ​ศาสตร์​และ​บรรณารักษ์​ศาสตร์​ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวจริยา บุ่งง้าว  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวสุจิตรา เพ็ญเกษม  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวภัชรฎา บดขุนทด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวเสาวลักษณ์ เสนา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวนันทัชพร ชัยชาญ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวณัฐชยา เขตสูงเนิน  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ณัฐพร หอขุนทด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวมณีรัตน์ โฉสูงเนิน  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาหฤทัย ลาภเกิด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวหฤทัย ลาภเกิด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวธิติมา มณีรอด  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   รุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   มานึก สาม  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   จันที โอ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   น.ส.มณฑิตา ไชยา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นาย กวินท์ ปิ่นทองคำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   น.ส.ยุวดี หวังห่วงกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   วิภาดา โหวดจะโปะ  สารสนเทศศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   พนากร ยอดกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวสุรีพร วัดมิ่งพระเนาว์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   ปนัดดา จันละออ  สารสนเทศสนยเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   น.ส.พรสินี เพื่อนกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นันทวัฒน์ ธุพาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   กัลยาณี นินด่านจาก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวกุลจิรา โพธิ์ปาน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวจิตติมา ปทุมรังสรรค์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวจุรีรัตน์ ไพฑูรย์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาวเจนจิรา ผินงูเหลือม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาวชลดา สุนันธรรม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นางสาวณัฐสิมา ศรีรงค์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาวดวงกมล ละอองเอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นางสาวทิพวรรณ จันทร์นัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นางสาวธัญญลักษณ์ เวสา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นางสาวธิดารัตน์ พริ้งกระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
68   นางสาวนภัสสร เกษแก้ว  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
69   นางสาวนราวดี สีทานอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
70   นางสาวนันทพร หม่อนกระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
71   นางสาวน้ำฝน สิทธิขุนทด  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
72   นางสาวปภัสรา ช่วยสูงเนิน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
73   นางสาวปิ่นพลอย ประจิตร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
74   นางสาวปิยะธิดา กลิ่นแก้ว  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
75   นางสาวมนฐกานต์ ทองคำ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
76   นางสาวลูกน้ำ จิตนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
77   นางสาววิมลสิริ นิยันตัง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
78   นางสาวศศิญาภรณ์ นิติสุข  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
79   นางสาวสายธาร ปันเทียม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
80   นางสาวสุทธิดา โปร่งจันทึก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
81   นางสาวสุภัสสรา เฉื่อยกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
82   นางสาวอภิญญา ยินดี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
83   นางสาวอรทัย วงศ์จันทร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
84   นางสาวอังคณา เขตปรุ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
85   นางสาวอินทุอร สนงูเหลือม  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
86   คริสตรี บุตรศรีสวย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
87   อมรินทร์ ปัญญา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
88   ธนากร แผงอ่อน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
89   ธวัชชัย บุญรินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
90   นายภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
91   นาย ชัชนันท์ วิชาจารย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
92   ธวัชชัย ผาดไธสง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน