หลักสูตร การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายศรายุทธ เริงชัยภูมิ  สำนักคอมพิวเตอร์

  1.  การออกแบบ ด้วย Powerpoint
  2.  การนำไฟล์ เข้าโปรแกรม Flip PDF
  3.  การแทรกลิงค์ เพื่อเชื่อมโยงแต่ละหน้า
  4.  การแทรกลิงค์ไปยังเว็ปไซต์
  5.  การแทรกลิงค์ Youtube
  6.  การสร้างปุ่ม Button โดยใช้รูปภาพ
  7.  การแทรกวิดีโอ
  8.  การแทรกเสียงเพลง
  9.  การแทรกรูปภาพเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซต์

 

 


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

30 มกราคม 2562


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรพจน์ วอดทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาว พัชวรินทร์ แก้วกันเนตร สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวชลิตา ดาษขุนทด สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นายธนโชติ เพชรล้ำ สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   พงศ์ธร แหวนเพ็ชร สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวพลอยสุดา เสือกระสัง สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ศิริวรรณ จันพัก สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   สุชาดา สานคล่อง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ศศิประภา สมสุวรรณ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ณัฐพร ศรีสังข์ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ศุภิสรา สายกระสุน สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ศรสวรรค์ สัมพันธ์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   วัชรพล ท่องครบุรี สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นภัสวรรณ ฉาไธสง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   สุรนนท์ พลเหี้ยมหาญ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสาววรรณศิลป์ จีนทองหลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   สุดารัตน์ พันธ์พิมพา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวธมลวรรณ บุตรไทย สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นิรชา จริงสันเทียะ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง สาขาภาษาอังกฤษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   จันทร์กฤษณา จู สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   รุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   มานึก สาม เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   จันที โอ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   น.ส.มณฑิตา ไชยา เทคโนดลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นาย กวินท์ ปิ่นทองคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   น.ส.ยุวดี หวังห่วงกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
31   วิภาดา โหวดจะโปะ สารสนเทศศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
32   พนากร ยอดกระโทก สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาวสุรีพร วัดมิ่งพระเนาว์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
34   ปนัดดา จันละออ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวลัดดา มาโยธา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
36   พรสินี เพื่อนกลาง เทคโนโลยัสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นันทวัฒน์ ธุพาน เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
38   ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
39   อัมรินทร์ ปัญญา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

240,477