• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio 8
รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร : นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก  สำนักคอมพิวเตอร์

  1.  การบันทึกหน้าจอ
  2.  การแก้ไขไฟล์วีดีโอที่บันทึก
  3.  การปรับแต่งเสียง (Audio)
  4.  วิธีการลบฉากหลัง Green Screen
  5.  วิธีการทำ Subtitle
  6.  วิธีการทำ Menu Maker
  7.  การบันทึกไฟล์ (Save)
  8.  การนำออกไฟล์วิดีโอ (Export)

ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่

 


เป้าหมาย

นักศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

6 กุมภาพันธ์ 2562


เวลาอบรม

16.30-19.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.08


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   วรพจน์ วอดทอง  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายธนโชติ เพชรล้ำ  สาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   พงศ์ธร แหวนเพ็ชร  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ศิริวรรณ จันพัก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   สุชาดา สานคล่อง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   ศศิประภา สมสุวรรณ  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   ณัฐพร ศรัสังข์  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   ศุภิสรา สายกระสุน  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   ศรสวรรค์ สัมพันธ์  สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นภัสวรรณ ฉาไธสง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   วัชรพล ท่องครบุรี  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   สุรนนท์ พลเหี้ยมหาญ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางสาววรรณศิลป์ จีนทองหลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวชลิตา ดาษขุนทด  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
16   สุดารัตน์ พันธ์พิมพา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาว พัชวรินทร์ แก้วกันเนตร  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวพลอยสุดา เสือกระสัง   สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นิรชา จริงสันเทียะ  สาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวธมลวรรณ บุตรไทย  สาขาสารสนเทศศาสตรและบรรณรักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาววิไลลักษณ์ ปร๋อกระโทก  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวสุภาวดี จุ้ยกลาง  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   ยอดขวัญ พินิจพงศ์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   กาญจนา ภูกองไชย  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   จันทร์กฤษณา จู  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   พชร สุกเกรียม  สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   รุ่งอรุณ โพธิ์พะเนา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   มานึก สาม  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   จันที โอ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นาย กวินท์ ปิ่นทองคำ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   น.ส.มณฑิตา ไชยา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   น.ส.ยุวดี หวังห่วงกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   วิภาดา โหวดจะโปะ  สารสนเทศศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   พนากร ยอดกระโทก  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นางสาวสุรีพร วัดมิ่งพระเนาว์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   ปนัดดา จันละออ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวลัดดา มาโยธา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
39   พรสินี เพื่อนกลาง  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   นันทวัฒน์ ธุพาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวกนกวรรณ งัดกระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางสาวกาญจนา โก้กระโทก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวกาญจนา นาใจคง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวจิราภรณ์ เผยกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นางสาวจุฬารัตน์ รัตนนารี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาวญาศิณี มงคลแท้  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นางสาวฐิติรัตน์ ใบสี  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางสาวฐิติวรดา ศอกกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวทิพาพรรณ เนียมโพธิ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางสาวนิรชา เปาะศิริ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นางสาวปนัดดา ศรีไชยพล  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวประภัสสร ยิ่งยง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นางสาวพรนภา แข็งขัน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นางสาวพรปวีณ์ พงษ์ฐิติเทพ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นางสาวมัลลิกา มาศไชยสิงห์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาววนิดา จันทร์คำวงษ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   นางสาววราภรณ์ ศรีสุภะ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นางสาวศุภิสรา พรมสันเทียะ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวสกุลรัตน์ สร้อยจันทึก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวสร้อยเพ็ชร พึ่งพิมาย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาวสลิลทิพย์ โทขุนทด  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางสาวสิริลักษ์ สีหาอวน  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   นางสาวสุกัญญา ซีกพุดซา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางสาวหนึ่งฤดี แสงจันทร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   นางสาวอมรรัตน์ เซียงนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   นางสาวอมิตา นาคจำศิลป์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
67   นางสาวอรอนงค์ นาลาด  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
68   นางสาวอำภาภรณ์ ด้วงนอก  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
69   นายสุรศักดิ์ มุ่งร่มกลาง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
70   อมรินทร์ ปัญญา  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
71   นายภูมิธนาธิป ภูนาเหนือ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
72   ธนากร แผงอ่อน  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
73   ณภัทร พลสวัสดิ์วานิชย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
74   ธวัชชัย บุญรินทร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
75   กัณทิมา นครพล  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
76   ถิรดา จิตต์สูงเนิน  สาขาวิชาการศึกาปฐมวัย ฟรีค่าลงทะเบียน