• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
รายละเอียดหลักสูตร

 

วิทยากร

นายสุภพ โก่งกระโทก  [งานเว็บไซต์ สำนักคอมพิวเตอร์]

เนื้อหา

หัวข้อที่ 1  : เริ่มต้นกับ Infographic

+  เรียนรู้ว่า Infographic คืออะไร
+  องค์ประกอบของ Infographic
+  จุดเด่นของการสื่อสารด้วย Infographic
+  Infographic ที่ดีเป็นแบบไหน
+  การนำ Infographic ไปใช้กับงานแบบต่างๆ ที่มีอยู่หลายรูปแบบหลายลักษณะ และแต่ละรูปแบบมีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกันยังไง อาทิเช่น การใช้ Infographic อธิบาย , แจกแจงข้อมูล , แสดงสถิติหรือผลสำรวจ , Infographic แสดงลำดับขั้นตอนของข้อมูล , แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูล , แสดงข้อมูลตามลำดับเวลา
+  หาไอเดียสร้างสรรค์ Infographic ได้จากไหนบ้าง
+  ตัวอย่าง Infographic น่าสนใจ
+  การเตรียมข้อมูลสำหรับ Infographic ข้อมูลแบบไหนเหมาะจะนำเสนอเป็น Infographic , เทคนิคย่นย่อข้อมูลให้สั้น , วิธีแปลงข้อมูลธรรมดาให้เป็น Infographic

หัวข้อที่ 2 : ออกแบบ Infographic ด้วย Template 

+  รู้จักการใช้งาน และแหล่งดาว์นโหลดโปรแกรม

 

 


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

20 กุมภาพันธ์ 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นายชัยวัฒน์ธนา รัตนศิริกรณ์  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายศิริพงษ์ บริสุทธิ์  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวนภาพร ช้างสาร  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวสมถวิล นราสันต์  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นางสาวสุนิตษา พูนเกษม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางปัทมา บุตรพรม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสาวอารีวรรณ อ่อนแก้ว  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาวเอื้องทิพย์. ไตรบำรุง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ผศ.ดร. ขวัญใจ ดีจริง  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
12   ผศ.ดร. เพ็ญศรี อมรศิลปชัย  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
13   อ.อภัสรา ไชยจิตร์  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางสาวสุทธิกานต์ สุพรรณเภสัช  งานพัสดุ กองกลาง ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  สาขาวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวนำพาพร ป้ายงูเหลือม  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นายจักรพงศ์ สุคนธพงศ์  กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวทัศนีย์ โนกลาง  งานบริหารทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
22   น.ส.ปิยวดี พิพัฒน์วัชรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์  เคมี และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
24   วันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นางมิลินธร พิลึก  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวณัฐกฤตา บุษรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นส.กฤตยาภัทร สุขสุทธิ์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางนันทิดา ยุ่นกระโทก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาววรางคณา นามอสง  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวปาริชาต กรวยนอก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นายประภาส จันทร์สม  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นางสาววนิดา คอนจอหอ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวมยุรี ยศกลาง  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   ศิริพร เพ็ญใหม่  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   นายยุทธนา ตอสกุล  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาววิลาวัลย์ แสนคำ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ดร.มะลิวัลย์ สืบศาสนา  โปรแกรมวิชาเคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางสาวสุพัตรา ปังสันเทียะ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
42   พิเชฐ เกล็ดงูเหลือม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
43   รุจิรา ริคารมย์  สถาบันวิจัยและพัฒนา ฟรีค่าลงทะเบียน
44   ดร. กนกมน รุจิรกุล  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
46   นางสาววรรณา จันทร์สิงห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   นายศราวุธ เพียซ้าย  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
48   ดร.สุพิชญา วงศ์คำสาย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
49   นางสาวเฉลิมขวัญ จอกทอง  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
50   นางนิศากร อุดมผล  สำนักวิทยบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
51   นายชนภัทร ไกรสร  สำนักวิทยบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
52   นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย  สำนักวิทยบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
53   นายสุพจน์ แสนคำสี  สำนักวิทยบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
54   นายสโรชา ศรีอภัย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
55   นันท์นิชา ศิริอมรวัชร์   ฟรีค่าลงทะเบียน
56   นางสาวบุญนาค จันทร์อุดร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
57   ธันย์ชนก อามาตย์  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
58   นายภูริ นิเรียงรัมย์  ภาษาอังกฤษ ฟรีค่าลงทะเบียน
59   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
60   นางสาวมะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
61   นางสาวกษมา คงประเสริฐ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
62   นางพัชรี ศรีกุตา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
63   อธิวรรธน์ รัตนประยูร  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
64   นางชนิดาภา ศุพาสีห์  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
65   ชลธิชา เฉียงกลาง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
66   วโรชา เขตต์งูเหลือม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
67   ภาสินี บุญศรี  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
68   ดร.แววดาว ดาทอง  สาขาวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
69   อมรชัย ใจซื่อกุล  คอมพิวเตอร์ศึกษา ฟรีค่าลงทะเบียน
70   นายไกรศรี เต้นปักษี  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
71   นางสาวจริยา ชุมภูนุช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
72   สมร สุทธิปิยภัทร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
73   ดร.ณัฐกานต์ ศาสตร์สูงเนิน  ชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
74   นายสมเกียรติ สิบพลกรัง  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
75   นางสาวนิดา เจริญทนัง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
76   นายคเณศพงษ์ อิทธิชินบัญชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
77   นางสาวสุวิมล ชั่งทอง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน