หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน
รายละเอียดหลักสูตร

 

1. nrru mail การทำงานแบบใหม่บนระบบอินเตอร์เน็ต เลิกใช้ flash drive ได้เลย

2. การบันทึกไฟล์เอกสารไว้บนพื่นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและรวดเร็ว

3. การทำงานเอกสารบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

4. การ share เอกสารให้กับผู้ช่วยหรือหัวหน้างานช่วยแก้ไขและวิเคราะห์

5. การทำงานกับเอกสารบนอินเตอร์เน็ต ร่วมกันในหน่วยงาน ไฟล์เดียวกันช่วยกันทำเสร็จเร็วขึ้น

 

 


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

27 กุมภาพันธ์ 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ กองนโยบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางศรีนวล สิงห์มะเริง บัณฑิตวิทยาลัย    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวนภาพร ช้างสาร บัณฑิตวิทยาลัย    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบำรุง ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก สาขาวิชาชีววิทยา    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสุภาวดี ประเสริฐสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาววรรณศิริ ทอนเกาะ กองวิเทศสัมพันธ์    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวจริยา ผาสุขมูล งานบริหารทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางนิภาเพ็ญ เสาวพันธ์ งานบริหารทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ดลยา เพ็ชรดี กองวิเทศสัมพันธ์    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   วันวิสาข์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางมิลินธร พิลึก กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวกฤตยา พันธ์งาม กองนโยบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวณัฐกฤตา บุษรา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นส.กฤตยาภัทร สุขสุทธิ์ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ    ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางอมรรัตน์ สมิตินทุ ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี หน่วยตรวจสอบภายใน    ฟรีค่าลงทะเบียน
23   น.ส.ศุภัคชญา เชื่อมชิต งานทรัพย์สินทางปัญญา    ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาววิลาวัลย์ แสนคำ กองนโยบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมม    ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวจริยา ชุมภูนุช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาววรรณา จันทร์สิงห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายศราวุธ เพียซ้าย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวกาญจนา หักทะเล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฟรีค่าลงทะเบียน
การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

223,436