• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน
รายละเอียดหลักสูตร

 

1. nrru mail การทำงานแบบใหม่บนระบบอินเตอร์เน็ต เลิกใช้ flash drive ได้เลย

2. การบันทึกไฟล์เอกสารไว้บนพื่นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและรวดเร็ว

3. การทำงานเอกสารบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

4. การ share เอกสารให้กับผู้ช่วยหรือหัวหน้างานช่วยแก้ไขและวิเคราะห์

5. การทำงานกับเอกสารบนอินเตอร์เน็ต ร่วมกันในหน่วยงาน ไฟล์เดียวกันช่วยกันทำเสร็จเร็วขึ้น

 

 


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

10 กรกฎาคม 2562


เวลาอบรม

13.00 - 16.30 น.


สถานที่อบรม

27.03.10


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางศรีนวล สิงห์มะเริง  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวนภาพร ช้างสาร  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบำรุง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายประภวิษณุ์ พิกุลนอก  สาขาวิชาชีววิทยา ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางสาวพิมพร ริมสันเทียะ  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางสุภาวดี ประเสริฐสุข  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางสาววรรณศิริ ทอนเกาะ  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   นางสาวจริยา ผาสุขมูล  งานบริหารทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นางนิภาเพ็ญ เสาวพันธ์  งานบริหารทั่วไป ฟรีค่าลงทะเบียน
13   ดลยา เพ็ชรดี  กองวิเทศสัมพันธ์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   วันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นางมิลินธร พิลึก  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาวกฤตยา พันธ์งาม  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวนุชนารถ จันทร์พิทักษ์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นางสาวณัฐกฤตา บุษรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นส.กฤตยาภัทร สุขสุทธิ์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางอมรรัตน์ สมิตินทุ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  หน่วยตรวจสอบภายใน ฟรีค่าลงทะเบียน
23   น.ส.ศุภัคชญา เชื่อมชิต  งานทรัพย์สินทางปัญญา ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางสาววิลาวัลย์ แสนคำ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
25   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมม ฟรีค่าลงทะเบียน
26   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
27   นางสาวจริยา ชุมภูนุช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
28   นางสาววรรณา จันทร์สิงห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นายศราวุธ เพียซ้าย  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวกาญจนา หักทะเล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นายสโรชา ศรีอภัย  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
32   นันท์นิชา ศิริอมรวัชร์  ภาษาอังกฤษธุรกิจ ฟรีค่าลงทะเบียน
33   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
34   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
35   นางสาวมะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
36   จินดารัตน์ พวงในเมือง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
37   นางสาวกานต์ชนก นิลประทีปปรีชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
38   นางสาวสายฝน สายสุด  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
39   นางสาวกษมา คงประเสริฐ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
40   ตรีมาศ แซ่อั้ง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
41   นางปนัดดา แก้วกูล  กองกิจการพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
42   นางมนัสนันท์ ศรีวิวัฒน์ปภา  กองกิจการพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
43   นางสาวสุพัตรา ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
44   นางสาวปาริชาต กรวยนอก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
45   กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
46   สุพรรณี โชคคุณ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
47   ณัฐนพิน  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
48   นางฐิติพร กลั่นแก้ว  งานทรัพย์สินทางปัญญา ฟรีค่าลงทะเบียน