• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้โปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ (VDO Conference)
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

6 มีนาคม 2562


เวลาอบรม

13.00-16.30 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ  กองนโยบายและแผน ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางศรีนวล สิงห์มะเริง  บัณฑิตวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
3   กฤตยา วัชรติณณ์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นางเกียรติสุดา เพ็ชรประยูร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
6   สุภาวดี ประเสริฐสุข  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   น.ส.ปิยวดี พิพัฒน์วัชรา  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   วันวิสาข์ สุขสำราญ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นางปัทมาภรณ์ อำไพกูล  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นางลาวัลย์ ตอสกุล  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
11   อรวรรณ จรปรุ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายยุทธนา ตอสกุล  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางอมรรัตน์ สมิตินทุ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
14   วัชรพล ท่องครบุรี  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
15   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมม ฟรีค่าลงทะเบียน
16   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฟรีค่าลงทะเบียน
17   นางสาววรรณา จันทร์สิงห์  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
18   นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย  สำนักวิทยบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
19   นายสุพจน์ แสนคำสี  สำนักวิทยบริการ ฟรีค่าลงทะเบียน
20   นางสาวศรัญญา ชูสกุล  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ฟรีค่าลงทะเบียน
21   นางสาวปวีณา น้อยสำแดง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
22   นางสาวมะลัย พิมพิลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
23   นางสาวกษมา คงประเสริฐ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
24   นางพัชรี ศรีกุตา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
25   ตรีมาศ แซ่อั้ง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฟรีค่าลงทะเบียน
26   จตุพล จันทร์ทิพย์  เคมี ฟรีค่าลงทะเบียน
27   สุพรรณี โชคคุณ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
28   กรองแก้ว เจนจิตไพบูลย์  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
29   นางสาวสุพัตรา ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน
30   นางสาวปาริชาต กรวยนอก  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ฟรีค่าลงทะเบียน
31   นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรีค่าลงทะเบียน