รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

17 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

10.00-12.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   ชัยพงศ์ นาคเพชร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร คณะเทคโนอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   น.ส.กฤตยา พันธ์งาม กองนโยบายและแผน    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายฉัตรชัย สุดดีพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นายศราวุธ เพียซ้าย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายศราวุฒิ ผาละศรี งานบริหารงานทั่วไป    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   น.ส.ศุภัคชญา เชื่อมชิต งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ    ฟรีค่าลงทะเบียน
11   ว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน จรรยาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ฟรีค่าลงทะเบียน
12   นายรัฐพล บุญส่ง กองพัฒนานักศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
13   นางสาวศิริพร ฉิมพลี กองพัฒนานักศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
14   นางบุญญิสา พันสุเภาดี กองพัฒนานักศึกษา    ฟรีค่าลงทะเบียน
15   สุธาสินี หาญชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

240,520