• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

17 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

13.00-15.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายกฤษณะ พีระนวโชติ  คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม  คณะครุศาสตร์ ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวเครือวัลย์ คงชุ่มชื่น  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายประเสริฐ วงศ์สิทธิไพฑูรย์  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายนราธร สุพรมนตรี  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางวาสนา เพ็งทองหลาง  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายไพรัช นิ่มนาม  คณะวิทยาการจัดการ ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายมานัต รัตนเนนย์  กองบริหารงานบุคคล ฟรีค่าลงทะเบียน