รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2
รายละเอียดหลักสูตร


เป้าหมาย

บุคลากร


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


วันอบรม

17 ธันวาคม 2561


เวลาอบรม

13.00-15.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1


ค่าลงทะเบียน

ไม่มี
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยงานสถานะ
1   นายกฤษณะ พีระนวโชติ คณะครุศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
2   นางสาวมัชฌิมา รัตนเพิ่ม คณะครุศาสตร์    ฟรีค่าลงทะเบียน
3   นางสาวเครือวัลย์ คงชุ่มชื่น คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
4   นางชญาน์นันท์ ฉิมนาคพันธุ์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
5   นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
6   นายประเสริฐ วงศ์สิทธิไพฑูรย์ คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
7   นายนราธร สุพรมนตรี คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
8   นางวาสนา เพ็งทองหลาง คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
9   นายไพรัช นิ่มนาม คณะวิทยาการจัดการ    ฟรีค่าลงทะเบียน
10   นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล    ฟรีค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

240,498